Våld i nära relationer

Länsstyrelsen arbetar för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och män. Arbetet utgår från de uppdrag Länsstyrelsen får från regeringen.

Personer utsatta för våld i nära relationer inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål hindras från att åtnjuta social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Våld är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Det här är Länsstyrelsens uppdragsområden:

 • Våld mot kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ansök om medel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn 2017

I början av 2017 gick det att söka medel för arbetet mot hedersrelaterat våld.

Till vad kunde man söka? 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Verksamheten ska i möjligaste mån samordnas med det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. För 2017 ska insatser/projekt med följande inriktning prioriteras:  

 • Utbildning för personal inom berörda verksamheter
 • Utveckling och integrering av arbetet i aktörernas ordinarie verksamheter
 • Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå
 • Insatser för att öka kunskapen och medvetandet om frågorna 
 • Insatser som fångar upp aktivt deltagande och organiserar dem som riskerar att utsättas för hot och våld
 • Insatser som syftar till att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
 • Insatser som stimulerar till bildande av nätverk inom verksamheter för dem som kommer i kontakt med målgruppen
 • Särskild prioritet ska ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning 

Dessa riktlinjer gäller även för stöd till insatser där HBT-personer (homo- och bisexuella av båda könen samt transpersoner) utgör målgrupp.

Ansökan och villkor
Ansökan skulle avse en period på 12 månader med start senast den 31 december 2017. Ansökan skulle vara förankrad i ansvarig politisk nämnd, förenings-/organisationsstyrelse eller motsvarande. Av ansökan skulle framgå syftet med insatserna, tidplan för insatserna, tidplan för insatsernas genomförande, vem/vilka som berörs av insatserna, metod samt en plan för uppföljning och utvärdering som står i relation till insatsernas storlek.

Vad är våld?

Våld är varje handling eller påverkan som skrämmer, smärtar eller skadar en person, så att hon eller han mot sin vilja gör eller avstår från något.

Våldet kan ta sig olika uttryck och förekomma i alla typer av relationer, oavsett kön, ålder, sexualitet, kultur, religion, etnicitet eller annan tillhörighet.

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

 Content Editor

Webbkurs om våld

Kompetenscentrum 

Det nationellt Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot tvångs- och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Telefonnummer:
010-223 57 60

Telefonen är bemannad mellan kl. 09:00 – 16:00 vardagar, måndag till fredag.

 

Mer information på webbplatsen

 Läs mer

Läs mer om våld mot djur och våld i nära relationer.

 Mer information

Ny rapport i samarbete med Region Halland:

Våld i nära relationer – en ögonblicksbild.

Broschyr om hedersrelaterat våld.

Respekt Identitet och Mångfald.

Kartläggning av Socialstyrelsen:

Skyddade boenden i Sverige

Rapport om familje- och nätverksarbete inom området hedersrelaterat våld och förtryck:

Rapport HRV