Utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet, för utveckling av samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen av nyanlända i samhället.

Ersättning för insatser som bidrar till att skapa beredskap och stärka mottagningskapaciteten

2017-2018

Enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122)

Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2017

Under 2017 är insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna särskilt prioriterade. Insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder ges särskilt hög prioritet. Bakgrunden till årets prioriteringsgrunder är den bostadsbrist som råder i många kommuner och som påverkar gruppen nyanländas situation och etablering.

Även insatser som involverar samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och andra aktörer är prioriterade under 2017. Samverkan kan i detta sammanhang innebära samverkan kommuner emellan, samverkan mellan kommun och civilsamhälle eller samverkan mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
Enligt 37a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Prioriterade insatser

Prioriterade insatser under 2017 är:

  • där insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
  • där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
  • där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn
  • där insatsen har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet.

 Regionala tillväxtprojekt

Länsstyrelsen har medel för att stödja regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling där nationella mål får genomslag i länet. Jämställdhet, integration, folkhälsa och miljö ska särskilt beaktas.
Läs mer om projektstöd.

Det finns även möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020.