Möjlighet att söka bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera (2016:1364).

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

I Hallands län finns det 2,42 miljoner kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län 2018.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

•Kunskaper i svenska språket
•Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
•Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

•asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
•asylsökande och boende i eget boende
•boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2018. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.