Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet.

​Under hösten 2016 pågick ett förberedande arbete med inventering, dialog med berörda parter och uppbyggnad av nya eller utveckling av befintliga strukturer för samordningsuppdraget. Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång.

Länsstyrelserna samordnar insatser från 1 januari 2017

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan t ex handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser. Mer information om medel för insatserna kommer under hösten.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

Vad innehåller tidiga insatser för asylsökande?

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar svenska, samhällsinformation och andra etableringsfrämjande åtgärder.

Folkbildningen och organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner, kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande, se nedan.

Digitalt språkinlärningspaket ska stärka kunskaperna i svenska

Länsstyrelserna har även fått regeringens uppdrag att under 2016 ta fram och tillhandahålla ett digitalt språkinlärningspaket som syftar till att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande m.fl. Språkinlärningspaketet ska göras lättillgängligt för asylsökande via samhällsportalen www.informationsverige.se och rikta sig till de fem största språkgrupperna av asylsökande.

Migrationsverkets förändrade uppdrag

Genom införandet av den nya strukturen för tidiga insatser 2017 upphör Migrationsverkets uppdrag med organiserad sysselsättning. Migrationsverket ges istället i uppdrag att i lämplig omfattning ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser, t ex information om asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och gällande regler på det aktuella boendet. Migrationsverket kommer också framgent, när den nya strukturen för tidiga insatser införs, vara en central samverkanspart i arbetet för att underlätta för andra aktörer att erbjuda tidiga insatser och för att nå målgruppen med information om dessa insatser.

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande