Mottagandet av asylsökande i Halland

För att ta emot människor som flytt arbetar myndigheter, kommuner och frivilliga organisationer för ett tryggt och bra mottagande. Länsstyrelsen i Hallands län arbetar för att stödja och underlätta samverkan. Här samlar vi information kring mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn i Halland.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev berättar vi om Länsstyrelsen i Hallands arbete med frågor som rör etablering och mottagande av asylsökande och ensamkommande i länet. Vi förmedlar också information om beslut och förändringar på nationell nivå som påverkar oss i Halland.

halland  

Detta gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att fastställa hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan kommunerna i länet. Det är regeringen som utifrån Migrationsverkets prognos beslutar om antalet för anvisningar för bosättning under det kommande året, samt fördelningen på länsnivå.

Läs mer om Länsstyrelsens integrationsuppdrag.

Samverkan mellan myndigheter

Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige. Genom samordning och informationsutbyte mellan myndigheter förbättras möjligheten att lösa frågor kring asylsökande på ett bra sätt.

Länsstyrelsen lämnar stöd genom informationssamordning och samverkanskonferenser. Aktörerna kan också lyfta behov av stöd eller resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. Då hjälper Länsstyrelsen till att förmedla kontakt till resurser av olika slag.

Ensamkommande asylsökande barn

Vikten av korrekt information är särskilt viktigt när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. De behöver direkt komma i kontakt med Migrationsverket och socialtjänsten. Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende.

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunerna.  

Vård för asylsökande

Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sverige rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något. Vårdguiden 1177.se har information på flera språk om vård till asylsökande.  

Region Halland har uppdraget att ge hälso- och sjukvård samt tandvård till de asylsökande. Region Halland har också till uppdrag att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet där arbetet med integration ingår.

Så kan du engagera dig i din kommun

Det är många frivilliga krafter som bidrar till att stödja och välkomna asylsökande. Engagemanget från organisationer och enskilda är glädjande. Information om hur man kan bidra finns bland annat hos: Röda korset och Svenska kyrkan är några av organisationerna som organiserar hjälpinsatser.

Det finns många frågor om hur man bäst kan hjälpa till. Här länkar vi till de halländska kommunerna som har information om hur du kan hjälpa till eller information om hur de arbetar med mottagandet av asylsökande.

 För allmänheten - så kan du engagera dig i din kommun

två händer

 Information till nyanlända

bild med hänvisning till informationsverige.se