Olika myndigheters ansvarsområden

Kommun

Den kommun där ett ensamkommande barn befinner sig har det yttersta ansvaret för detta barns välbefinnande. Kommunen ska utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Kommunen ska också utse en god man, ombesörja barnets skolundervisning samt bistå i efterforskningar utav anhöriga.

Migrationsverket

Migrationsverket har dels övergripande ansvarsområden men också uppgifter vad gäller enskilda ärenden, företrädelsevis under asyltiden. På ett övergripande plan ska Migrationsverket göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser, teckna överenskommelser med kommuner, anvisa kommun för boende samt administrera ersättningar till kommuner och landsting.  

Migrationsverket ska också ta emot och pröva ansökan om asyl, göra åldersbedömningar, arbeta med återvändande för de barn som inte beviljas uppehållstillstånd samt lämna uppgifter till berört landsting (eller motsvarande) för att barnet ska kallas till hälsoundersökning. Under asyltiden har man dessutom ansvar för att efterforska barnets vårdnadshavare samt att handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen.  

Landsting

Sedan 2008 är landstingets (eller motsvarande) ansvar för ensamkommande barn reglerats i lag SFS 2008:344 om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Asylsökande barn har rätt till hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn i det svenska samhället. Blir barnet myndigt under asyltiden betraktas de som vuxna. Landstinget har då ansvar för att erbjuda vård som inte kan anstå.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna förhandlar om mottagande med kommuner, verkar för att det finns god beredskap och kapacitet i länen samt utvecklar samverkan mellan kommuner och myndigheter avseende mottagande, boende och introduktion.

Socialstyrelsen  

Också Socialstyrelsens ansvarsområden påverkar arbetet med mottagande av ensamkommande barn. Myndigheten har i uppdrag att genom riktlinjer och rekommendationer verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Mottagandet av ensamkommande barn omfattas i de flesta avseenden av samma lagar och regler som gäller för andra barn, varför Socialstyrelsens rekommendationer är tillämpliga även i arbetet med ensamkommande barn. Socialstyrelsen prövar också frågor om tillstånd för boenden för ensamkommande barn samt utövar tillsyn över dessa.

 Migrationsverkets skrift