Mottagande av ensamkommande barn

Länsstyrelsen är en av flera parter som ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd.

Den 1 juli 2006 genomfördes ett antal lagändringar i syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. I korthet medförde lagändringarna att ansvaret för att tillhandahålla omsorg och boende för ensamkommande barn övergick från staten till landets kommuner.

Mottagande av ensamkommande barn är dock inte uteslutande ett kommunalt ansvar. Migrationsverket, landstingen (i Hallands fall Region Halland), länsstyrelserna och Socialstyrelsen har också olika ansvarsområden i olika skeden av mottagandet.

Länsstyrelsens roll är dessutom att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. Så gäller även för mottagande av ensamkommande barn. Länsstyrelsen har även ansvar för att följa upp och bidra till utveckling av introduktion för/etablering av nyanlända, där ensamkommande barn är en målgrupp. I länsstyrelsens uppdrag ska särskild hänsyn tas till barns bästa i beslut och andra åtgärder. 

Länsstyrelserna har sedan den 1 januari 2011 ett utökat uppdrag att förhandla lokalt och regionalt med kommuner och kommunalförbund om mottagande av ensamkommande barn. Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn sluts sedan mellan berörd kommun, Migrationsverket och länsstyrelsen.  

Mottagandet av ensamkommande barn förändrades den 1 januari 2014. Lagändringen ger Migrationsverket möjlighet att anvisa asylsökande ensamkommande barn till landets samtliga kommuner. Migrationsverket har í uppdrag att lämna prognoser till regeringen vid fem tillfällen under året. Vid minst ett tillfälle per år överlämnas en behovsframställan till Länsstyrelsen om behovet av platser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.