Metodstöd för samordnad etablering

Metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering är framtaget i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet är att utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända

Dokumentet är uppdelat i olika kapitel som rör gemensam strategisk inriktning, etablering på lika villkor, insatser under asyltiden, efter beslut om uppehållstillstånd, etableringsaktiviteter, försörjning. Varje område avslutas med rekommendationer om hur myndigheter, kommuner och andra aktörer bör agera lokalt. Metodstödet är ett levande dokument som uppdateras när det sker förändringar i lagar och förordningar.

Metodstödet, som togs fram hösten 2013, reviderades våren 2017. Revideringen har skett utifrån ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna, samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I den reviderade versionen våren 2017 är kapitlet om gemensam strategisk inriktning nytt och kan ge stöd för bättre lokal samverkan. Efter varje kapitel finns nu även reflekterande frågor som ger möjlighet att reflektera kring vilka frågor som just nu är mest aktuella för den lokala samverkan. Som bilaga till metodstödet finns tips på hur man kan säkra att den lokala samverkan bidrar till ökad jämställdhet.

Metodstödet kan med fördel användas som stöd i samverkan även kring andra målgrupper och uppdrag.