Mottagande och etablering av nyanlända

När en person söker asyl i Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för utredning och beslut om personen har skäl för att få stanna i landet eller inte. Om personen inte har möjlighet att ordna sitt eget uppehälle under tiden som asylutredningen pågår ansvarar Migrationsverket även för detta.

De personer som efter prövningen blir beviljade ett uppehållstillstånd har sedan rätt till en kommunplacering och en etableringsperiod som normalt varar cirka två år. Den innehåller bland annat språkutbildning, samhällsorientering och andra aktiviteter för att påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Sedan 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för bosättning av nyanlända som uppger att de har behov av sådant stöd. Arbetsförmedlingen har även ansvaret för etableringsperioden. Migrationsverket ansvarar för bosättning av personer som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser samt bosättning av kvotflyktingar.   

1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen i kraft (2016:38). Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Lagen innebär att Migrationsverket från den 1 januari 2017 tar över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun. Bosättningsuppdraget övergår då helt från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket.

För 2017 och framåt kommer regeringen utifrån Migrationsverkets prognos att besluta om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå.  

Länsstyrelserna kommer att fastställa antalet som ska anvisas inom respektive län genom kommuntalen. Länsstyrelserna ska även verka för beredskap och kapacitet för samverkan och mottagande av samtliga nyanlända. Vidare ska länsstyrelserna underlätta regional samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.