Föräldrastöd

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren. Arbetet ska utgå från regeringens Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.

Föräldrastöd

Syftet med att utveckla föräldrastöd är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Viktiga utgångspunkter är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Den nationella strategin ska inspirera kommuner, region och andra aktörer att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Den kan också fungera som ett praktiskt stöd i organiseringen av föräldrastödet. Det övergripande målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, från 0 år till dess att barnet fyller 18 år. 

Definition av föräldrastöd

Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Vad uppdraget kan innebära

Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter för föräldrar med tonårsbarn i länets kommuner. Länsstyrelsen ska samverka med kommuner, landsting och andra aktörer och medverka till en regional struktur för föräldrastödet. Länsstyrelsens uppdraget kan innebära att:

  • att ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • att den Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla får genomslag på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling. Innehållet i Länsstyrelsens stöd kommer att utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Nytt och aktuellt i Halland

  • Länsstyrelserna har tagit fram en ny skrift om föräldraskapsstöd. Skriften syftar till att öka kunskapen om det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Den är också tänkt att fungera som ett stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i sitt län, sin kommun eller organisation.
  • Länsstyrelsen erbjuder föräldraskapsstödjande aktörer minst en träff per år.
  • Välkommen att kontakta Länsstyrelsen om du och din organisation önskar information, kunskap, tips eller ett bollplank.

 

Informationsfilm riktad till föräldrar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationsfilm om alkoholvanor som riktar sig till föräldrar.

Se filmen »