Allmänt om deponering

Allmänt om deposition av hyra eller arrende.

En hyresgäst får deponera hyra eller del av hyra

 • om hyresgästen anser sig ha rätt till ersättning för skada eller avhjälpande av brist
   
 • om det är tvist om storleken av hyreshöjningen (se 12 kap 21 § jordabalken).

  Hyresgästen har under vissa förutsättningar rätt till reduktion av hyran, om
 • lägenheten är i bristfälligt skick,
 • hyresgästen inte kan utnyttja lägenheten på det sätt som är avtalat med hyresvärden,
 • lägenheten ännu ej är i färdigt skick när tillträde ska ske,
 • lägenheten inte är utrymd i rätt tid av den som skall flytta
 • hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet,
 • hinder eller men på annat sätt uppstår i rätten att använda lägenheten utan att hyresgästen kan lastas för detta.

  En arrendator får deponera arrendeavgift eller del av arrendeavgift
 • om arrendatorn anser sig har rätt till ersättning för skada eller avhjälpande av brist - om arrendatorn anser sig ha annan motfordran hos jordägaren eller - om tvist råder om storleken av höjningen av arrendeavgiften (se 8 kap 12 a § jordabalken).

  Arrendatorn har under vissa förutsättningar rätt till reduktion av arrendeavgift, om
 • jordägaren i arrendeavtalet uppgivit att arrendeställets ägovidd är större än den är,
 • arrendeställets ägor minskas eller försämras genom vattenflöde, jordras eller annan sådan händelse,
 • att arrendatorn förlorar någon del av arrendestället på grund av att annat förvärv äger företräde,
 • att jordägaren brister i sin underhållsskyldighet enligt arrendeavtalet.

  Nedsättning enligt 1927 års lag

  Fr.o.m. den 1 juli 2012 sköts dessa ärenden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Rätts- och Förvaltningsenheten
301 86  HALMSTAD

Telefon: 010 - 224 30 00
Fax: 010 - 224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se