Deponering av hyra

Som hyresgäst har du möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Som hyresgäst kan du på detta sätt undgå att hyresrätten förklaras förverkad (och att du blir vräkt) på grund av att du inte har betalat hyran i tid (Jordabalken 12 kap. 21 §).

Varning
Hyresrätten kan dock förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av hyran. Du deponerar t.ex. hela månadshyran därför att ett rum i en trerumslägenhet har varit oanvändbart under en månad. Detsamma gäller om du deponerar beloppet efter hyrans förfallodag.

Grunder 
Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig: 

 • ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (t.ex. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet) 
 • ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen 
 • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, du har t.ex. utnyttjat din självhjälpsrätt 
 • ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet, eller  
 • inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas - storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller t.ex. hyresavtal med sk. förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul).

Beloppet
Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen måste du göra själv. Har du svårt att uppskatta hur mycket du ska deponera och är medlem av Hyresgästföreningen kan du kontakta dem för rådgivning, i annat fall går det att kontakta en jurist för rådgivning. Du får deponera det belopp, som du anser svara mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande hyra betalas på vanligt sätt.
OBS! Moms och ränta på hyra kan inte deponeras.

Så här deponerar du hyran
1. Ansökan 
Du lämnar eller skickar in en ansökan om deponering till Länsstyrelsen, Rätts- och förvaltningsenheten 

Av din ansökan ska framgå

 • från vilken månads hyra avdraget görs   det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag (förfallodagen)   
 • lägenhetens eller lokalens adress  
 • hyresvärdens namn och adress och   
 • skälet/skälen för deponeringen (är det flera skäl måste du ange ett belopp för vart och ett av dessa).

Tänk på att underteckna ansökan och att Länsstyrelsen vill ha ansökan i original.

2. Säkerhet 
För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse (PDF), motsvaranden nedanstående belopp.    

Säkerhet                             Deponera belopp upp till:  

2 000 kr (minsta säkerhet) 1/2 basbelopp (år 2012 = 22 000 kr)  

10 000 kr                      över 1/2 basbelopp upp till 50 000 kr  
20 000 kr                                50 001 - 100 000 kr  
30 000 kr                              100 001 - 250 000 kr  

Ytterligare 10 000 kr ska inbetalas för varje påbörjat belopp om 250 000 kr  

Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan ha rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut deponerat belopp.

3. Beloppet

Du betalar in det belopp som du vill deponera tillsammans med ev. pant på Länsstyrelsens bankgiro 5476-0335 och anger på bankgirotalongen: "deposition av hyra (och pant)", båda specificerade med belopp, samt vilken månad deponeringen avser.
Betala in beloppet i god tid (ungefär en vecka) före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgiro. Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak (se Grunder högre upp), räcker det att du betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgiro och anger följande på talongen: vilken tid betalningen avser (till exempel "hyra för sept") och det ärendenummer (beteckning, till exempel "208-99-12") du erhöll vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek.

 

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering:

Beslut
Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan har kommit in och pengarna (hyran och panten) har betalats till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på räntebärande konto. Om skäl för deponering saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din hyra anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och du kan överklaga beslutet hos Halmstads tingsrätt.

Hyresvärden
Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och hyrans förfallodag har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet. Det förutsätter dock att hyresvärden inte har visat för Länsstyrelsen att han har träffat en överenskommelse med dig eller att han har stämt dig. Om du tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden förlorar rätten till hyran, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 61 § jordabalken).

Ut- och återbetalning
Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig  firmatecknare måste ett högst tre månader gammalt registreringsbevis från Bolagsverket inges till Länsstyrelsen. Till en ansökan om utbetalning bifogas vidimerad kopia av ID-handling för den eller de som ansöker om utbetalning. Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Vid utbetalning till bankkonto ska till ansökan bifogas ett kontoutdrag eller kontobevis. 

Preskription
Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om lyftning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponeringen tillfaller beloppet staten.

Tänk på att:

 • Att ansökningsblanketten är fullständigt och korrekt ifylld med rätt angiven grund. 
 • Säkerheten; pant eller borgen. 
 • Att vid återkommande deponeringar ange ärendenummer/beteckning och den månadshyra från vilken avdraget gjorts på talongen. 
 • Om annan inbetalare än hyresgästen, ange hyresgästens namn på talongen. 

 Blanketter