Småskalig infrastruktur

Det här är ett stöd som föreningar eller byalag med flera, kan ena sig om att söka. Investeringen ska vara till gemensam nytta för de som bor i bygden. Det kan vara investeringar som bidrar till en trafiksäkrare miljö och underlättar förflyttningar som behövs för det dagliga livet på landsbygden.

Tänk på detta:

  • Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd.
  • Era investeringar måste uppfylla definitionen för "småskalig infrastruktur".  Det betyder att era utgifter som ger rätt till stöd inte får vara mer än 200 000 euro.

Läs om stödet i regional handlingsplan innan du ansöker

Det är viktigt att läsa detta före. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Läs aktuell version här i PDF-format.

Ansökan om småskalig infrastruktur görs via  e-tjänsten hos Jordbruksverket  Då kan ni lämna namn, kontaktuppgifter och vad ni söker stöd för. Ansökan kommer att räknas som inkommen till oss. Läs mer om hur det går till här.

Beslut tas löpande av Länsstyrelsen

Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till beslut. Länsstyrelsen tar beslut efterhand som ansökningarna kommer in.

Projekt som kan få ersättning handlar bland annat om detta:

  • Investeringen kan ansluta till service, allmänna kommunikationer, vägnät, cykelbana, vattentransport eller hänvisningssystem och på så sätt göra boendemiljön mer attraktiv.
  • Investeringen kan resultera i kortare transportsträcka inom eller till orten. Exempel på detta kan vara en bro som blir en genväg, en cykelbana från bostadsområde till skola, servicepunkt, busshållplats eller samåknings-parkering/lösningar. 
  • Boendemiljön kan bli mer attraktiv genom att anlägga en brygga, en lekplats eller liknande som alla i samhället har tillgång till.
  • Exempel på investeringar för trygghet är belysning, säkra trappor, ledstänger och antihalkbeläggning. 
  • God infrastruktur som till exempel bra cykelvägar, promenadvägar och ridvägar gynnar bygdens attraktivitet och gynnar både dem som redan bor där och kan locka nya människor att leva på landsbygden.

 

Att anlägga en brygga

 Från regional handlingsplan