Service och fritid på landsbygden                 

Det är möjligt att söka stöd för investeringar som bidrar till service och nytta för de som bor, verkar eller besöker landsbygden. Det kan vara att satsa på  anläggningar, utrustning och system eller allmänt skapa förutsättningar för service och fritidsverksamhet.

Så här ansöker du

Det är viktigt att läsa om stödet i den regionala handlingsplanen innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen.Aktuell version av hela planen finns här som PDF-fil

Ansökan görs sedan via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.

Beslut tas löpande av Länsstyrelsen

Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till beslut. Länsstyrelsen tar beslut efterhand som ansökningarna kommer in.

Service och fritid på landsbygden

Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.  

Tänk på att för service och fritid gäller:
Om offentlig aktör är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd. Om privat aktör är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd.

Stöd till kommersiell service

Du kan få stöd för att investera i kommersiell service som dagligvarubutik och drivmedelsanläggning. Det kan också handla om att etablera en servicepunkt för gårdsbutik, campingplats, värdshus, bygdegård eller annan lokal. Det kan vara en kombination dagligvaror och drivmedel tillsammans med exempelvis biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för post och pakethantering. Det finns även stöd för investeringar i distributions- och logistiklösningar, i syfte att underlätta för samordnade varutransporter.  

Rådgivning och regionalt serviceprogram

Under 2017-2019 kommer du som har dagligvaruhandel, drivmedelstation eller annan servicelösning kunna får rådgivning om hur du kan utveckla din verksamheten eller göra energibesparingar. Mer information kommer på denna sida.  

Region Halland har ett regionalt serviceprogram för kommersiell service i gles- och landsbygd. Syftet är tillgänglig service för medborgare och företag för att kunna vistas, verka och växa i alla delar av Halland. Programmet genomförs 2014-2018.

Serviceprogrammet handlar om att samla kloka initiativ både från bygden och från myndigheter. Det kan till exempel vara sam- lokalisering av mataffären och bibliotek och bygdegården som rymmer allt från medborgarkontor till kafé och turistinformation.

Tillväxtverket kan hjälpa till

Hur gör du din bygd attraktivare för företag, boende och besökande?  Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygder. Service-Lab är mötesplatsen där du blir inspirerad av andras lokala servicelösningar och får veta hur de gick tillväga.