Stöd till bredband

Stödet ges för att upprätta, förbättra och utvidga passiv bredbandsinfrastruktur och för att kunna erbjuda ett snabbt bredband. Stödet syftar till att öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på bredband på landsbygden.

Syftet är att gynna de delar där marknaden inte planerar att bygga. Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Offentligt samråd med marknaden för bredband
Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd inom hela eller delar av något av områdena som du ser här på hemsidan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

2017 extra beslutsdagar och budget
Jordbruksverket fördelade ytterligare medel 25 oktober 2016. Läs pressmeddelande på Jordbruksverkets hemsida. Ärende som inte blivit handlagda 2016 hanteras även under 2017. Outnyttjat budgetutrymme vid beslutstillfället förs till nästkommande beslutsomgång. Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till en beslutsomgång.

Beslutsdag för ansökningar inkomna  t.o.m. 30/4 2018
Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas
den 31 augusti 2018. Budget är inte fastställd, meddelas efter beslut av kommissionen våren 2018. Inkomna ansökningar om stöd kan inte beslutas innan detta besked.

Genomförda beslutsomgångar

Det går att söka
Det går att lämna in en ansökan. Som du kanske förstår är det många ansökningar som kommer att behandlas före. 

Ansökan
Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Efter att ansökan har kommit in kan investering påbörjas men det är på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut hos oss.

Hur ansökan prioriteras  och bedöms står under de  blå knappar "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan" till höger. Under knapparna finns viktig text att läsa före ansökan och det är utdrag ur den regionala handlingsplanen. Ansökan måste få poäng enligt minst två urvalskriterier. Aktuell version av hela planen finns här.

Övrigt att tänka på innan ansökan
Jordbruksverket har skärpt reglerna kring ansökan om stöd. Det ges inte stöd för

  • en utgift med fakturadatum eller inköpsdatum på kvitton före det datum som  ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  •  en utgift som har betalts eller börjat betalas innan ansökan om stöd kom in till länsstyrelsen.

Båda punkterna gäller för hela investeringen.

Vilket underlag som behövs finns listat på Jordbruksverkets hemsida med allmän information om stödet.  Läs här om hur ansökan poängsätts.

Du behöver söka samråd med din kommun
Här finns några kommuners adresser som tar emot samrådsblanketten:

Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering Box 153 301 05 Halmstad

Kungsbacka kommun: bredband@kungsbacka.se

 

 

 Från regional handlingsplan

Gäller för Halland 

Bedömning 

 Bredbandskartor för offentligt samråd med marknaden. Inkomna ansökningar i ansökningsomgång 1 (september 2014 – 30 april 2015) Publiceringsdatum, se varje ansökan

FALKENBERG

HALMSTAD

Sökanden: IP-Only Networks AB Projekt: Östra Halmstad
Teknik: Fiber
Publiceringsdatum: 20170703

PTS bredbandskarta
Östra Halmstad

HYLTE  

LAHOLM

VARBERG

KUNGSBACKA