Samarbete och innovation

Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling på landsbygden. Syftet är att stödja samarbeten där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där det är svårt för en enskild aktör att kunna finansiera utvecklingsarbete. Det kan också vara att samarbeta med utbyte  i andra länder, som i projekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning  och Östersjöstrategin.

Projekten ska genomföras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående projekt samordnas för att förstärka varandra. Det finns också samarbetsprojekt som är kopplade till det europeiska innovationspartnerskapet, EIP.

Länsstyrelsen handlägger två stöd för samarbete:

SKAPA NYA JOBB
AKTÖRER INOM JORDBRUK OCH LIVSMEDELSKEDJAN

Läs under blå "knappar" till höger innan du ansöker
Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter det som står under de blåa knapparna till höger  "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan".  Det är viktigt att läsa detta före. Sök via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida. Ansökan kommer då att räknas som inkommen och kan handläggas av Länsstyrelsen. 

Projekten kan handla om
Skapa nya jobb
Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlighet för jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge möjligheter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas.

Utlysning inom stöd till samarbeten nya jobb
2018-02-15 till 2018-03-15
Länsstyrelsen i Hallands län utlyser 1 860 000 kronor för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det finns möjlighet för jordbruksföretag att genom samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge möjligheter till inkomster och att bredda sin verksamhet. Syftet är att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas.


Tidigare utlysning.pdf

Aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan
Syftet med stödet är att genom samarbete korta kedjan mellan jordbruks-och trädgårdsföretag och konsument. Det är också för att också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden.

Stängd utlysning för jordbruk och livsmedelskedja

Genomförda utlysningar livsmedel.pdf

Stödberättigande utgifter
Nedanstående utgifter kan du få stöd för, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som stödmyndigheten fastställer:

a. lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag och indirekta kostnader.

b. eget arbete för att genomföra projektet

c. köp av tjänst för att genomföra projektet

d. övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket  handlägger andra samarbetsprojekt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om samarbete.  Information finns i respektive myndighets handlingsplan. Myndigheterna kommer att använda sig av beslutsomgångar eller utlysningar. Detta innebär att de informerar på webbplatsen om vilket område du kan söka stöd inom och under vilken period du kan söka stödet.

Följande stöd för samarbete handlägger Jordbruksverket. Du söker stödet via utlysningar.

  • Kortare livsmedelskedja och lokal marknad
  • Miljö och energieffektivisering
  • Nya jobb på landsbygden
  • Utveckla bredband
  • Landsbygdsturism
  • Småskalig matkultur
  • Ökad konkurrenskraft inom jordbruket
  • Information om mat och om jordbrukets miljö

Ansök om att delta i Jordbruksverkets innovationsprojekt.  Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

 SKAPA NYA JOBB

Gäller i Halland 

Bedömning 

 AKTÖRER INOM JORDBRUK OCH LIVSMEDELSKEDJAN

Gäller i Halland 

Bedömning