Utveckling av natur- och kulturmiljö              

Stödet används till investeringar och aktiviteter för att bevara och utveckla natur- och kulturarvet. Det går att söka inom två områden:

NATUR- OCH KULTURMILJÖER I ODLINGSLANDSKAPET
HEMBYGDSGÅRDAR- KULTURHISTORISKA BYGGNADER

Tänk på detta:
För att få stödet måste ni ordna 25 % medfinansiering från offentliga aktörer som till exempel kommunen.

Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida med e-tjänsten  Ansökan kommer att räknas som inkommen och  handläggs av Länsstyrelsen.

Läs under blå "knappar" till höger innan du ansöker
Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter det som står under de blåa knapparna till höger  "Det här gäller för Halland" och "Så här bedöms din ansökan". Det är viktigt att läsa detta före.

Beslut tas löpande av Länsstyrelsen från och med 2017
Ansökningarna ska vara kompletta och färdighandlagda för att tas med till beslut. Länsstyrelsen tar beslut efterhand som ansökningarna kommer in. Den totala budgeten för hembygdsgårdar, 2014-2020, tilldelades Halland i juni 2017. Budget är i juni 2017 1 000 000 kr för hembygdsgårdar, inklusive övrigt offentligt stöd. Budget för natur- och kulturmiljöer är 2 500 000 kr i juni 2017.

Genomförda beslutsomgångar.pdf

Projekt kan handla om detta
Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Det kan handla om samverkansprojekt mellan kultur- och naturturistmål som ökar upplevelsevärdet i odlingslandskapet, för en by eller bygd, för friluftsliv, rekreation och turism. Gäller även projekt som knyter ihop det fysiska kulturmiljöerna med det immateriella kulturarvet, t ex i form av sagor och sägner knutna till platser eller miljöer eller projekt som arbetar gränsöverskridande med t.ex. konst, musik, dans, teater och litteratur.  Projektet kan handla om ökad tillgänglighet  som gör att alla kan uppleva och ta del av miljön, inklusive digitala lösningar och informationsmaterial. Insatsen kan också omfatta vårdinsatser av kultur- eller naturmiljöer.  Läs mer här. 

Kulturhistoriska byggnader-hembygdsgårdar
Det kan handla om att insatsen bidrar till samverkan kring hembygdsgårdar eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive trädgårds- och gårdsmiljöer, så att de kan utvecklas till mötesplatser och mål för turism. Här kan även ingå investeringar som gör att alla kan uppleva och ta del av miljön, inklusive digitala lösningar och informationsmaterial. Insatsen kan också  omfatta vårdinsatser för hembygdsgårdar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller tillhörande trädgårds- och gårdsmiljöer. Läs mer här.

Kulturmiljö kan vara en breddning och tillgång för ditt jordbruk.

 

 Från regional handlingsplan

Gäller i Halland 

Bedömning 

 Kulturhistoriska byggnader- hembygdsgårdar

 Natur- och kulturmiljö

Natur- och kulturmiljö