Miljöinvesteringar                            vatten och landskapsvård

För odlingslandskapet finns stöd att söka för att öka markers natur- och kulturvärden, skapa förutsättningar för biologisk mångfald och öka allmänhetens möjligheter till rekreation. Det finns stöd både för vattenmiljöer, betesmarker och slåtterängar.

 

Här behöver det röjas

De här investeringarna kan du söka: 

 Så här bedöms ansökan

Din ansökan bedöms efter vad som prioriteras för att nå målen med landsbygdsprogrammet och utifrån regionala prioriteringar och behov. Ansökan poängsätts och jämförs med andra ansökningar som skickats in under samma ansökningsperiod. Ansökningarna handläggs löpande eller i beslutsomgångar. Kompletta ansökningar kommer att rangordnas inbördes och beviljas stöd så långt budgeten räcker för aktuell beslutsomgång.

Räkna så här: Lägg ihop poäng med +. Inget + betyder att poängen enbart räknas om nivån är uppfylld. Inom ett kriterium fås högst 5 poäng. Totala poängen i ett kriterium multipliceras med viktningen, t.ex. 5x20 ger 100 poäng.

Läs mer under varje stöd, se "blå knappar" på varje sida.