Jordbrukarstöd 2015-2020

Stöd till jordbruket finns som direktstöd, miljöersättningar och ersättningar för ekologisk odling. Syftet med stöden är att de ska bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

traktor

Under 2015 startade huvuddelen av ett nytt landsbygdsprogram. Vad som gäller för investeringar i Halland kan du läsa här. Förutom gårdsstöd startade tre helt nya direktstöd; förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. 

Under 2016 startar tre nya miljöersättningar: minskat kväveläckage, skyddszoner och hotade husdjursraser.  Dessutom finns tre nya stöd för djurvälfärd: extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad klövhälsovård förmjölkkor.

Lantbruksenheten i Halmstad hanterar och beslutar årligen i cirka 13 000 ärenden i de olika stödformerna. Sammanlagt tillförs de halländska lantbrukarna cirka 350 miljoner kronor/år genom de olika stöden.

Villkoren för varje stöd regleras av EU, regeringen och Jordbruksverket. Vid ansökan förbinder sig brukaren att uppfylla stödvillkoren. Att detta sker följs upp av landsbygdsenheten genom handläggning, administrativa kontroller och kontroller i fält.