Bygdemedel

Länsstyrelsen förvaltar bygdemedel i form av inkomna avgifter för reglerade vattendrag i länet.

​I Halland finns tre områden som berörs:

• Boaforsens kraftverk, Ätran
• Hylte kraftverk, Nissan
• Färgensjöarna, Nissan

De förvaltade medlen kan, förutom att användas för att täcka kostnader för uppkomna skador orsakade av vattenregleringen, även till liten del användas för åtgärder som främjar service i bygden eller är till annan nytta för de områden som berörs av vattenregleringen. Bidrag utbetalas i mån av medel med högst 50 procent av godkända kostnader.


Vem kan söka bygdemedel?

Hembygdsföreningar, idrottsföreningar, byalag, kommuner m.fl. inom berörda områden kan ansöka om bygdemedel.


Till vilka ändamål beviljas medel?

Bidraget ska riktas så att genomförda åtgärder förväntas komma bygden och en bred allmänhet till gagn.

I första hand ska medel beviljas för investeringar vars syfte är att minska behovet av fossila bränslen eller på annat sätt minska energiförbrukningen i lokaler/anläggningar som kan disponeras av boende i bygden.

Endast investeringar i fast egendom eller investeringar avsedda för att synliggöra/bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer ska ligga till grund för bidrag.

Föreningar som kan antas ha en öppen verksamhet prioriteras framför dem som bygger sin verksamhet på högre avgifter eller som drivs med visst vinstintresse.


Hur söks bidraget?

Ansökan om bidrag görs på blankett som rekvireras från Länsstyrelsen. Förutom blanketten ska kostnadskalkyl, finansieringsplan samt uppgifter om den sökande bifogas. Ansökan måste skickas in till Länsstyrelsen innan investeringen påbörjas.
Länsstyrelsen tar endast beslut om fonderade bygdemedel några gånger per år. Sökanden bör därför räkna med att beslut i ärendet kan dröja.