Salmonellakontroll

Sverige har sedan 1950-talet bekämpat salmonellautbrott och vi har idag ett unikt läge vad avser salmonellasmitta. För att behålla denna goda smittstatus finns flera kontroller för att begränsa smittan.
Provtagning

Obligatorisk salmonellakontroll

Särskild kontroll gäller för fjäderfä som föds upp till slakt och för alla äggproducerande fjäderfä, såväl ägg för konsumtion som ägg för kläckning. I dessa produktions-grenar tas det ut prover enligt fastlagda intervaller.

Frivillig salmonellakontroll

Många producenter deltar i frivillig salmonellakontroll utöver den obligatoriska kontrollen.

Slakterikontroll

På alla svenska slakterier och styckningsanläggningar tar besiktningsveterinärerna kontinuerligt prover på slaktkroppar och stycknings-detaljer avseende salmonella.

Importkontroll

Vid införsel av livsmedel och foder krävs intyg på att varupartiet är undersökt och befunnits fritt från salmonella. Skulle detta inte vara fallet, provtas varorna eller returneras. Utöver detta utförs stickprovskontroller.

Foderkontroll

Alla foderfabriker har en omfattande kontroll av producerat foder. Det foder som används till slaktkycklinguppfödning är dessutom värmebehandlat för att ytterligare minska smittriskerna.

Livsmedelskontroll

Den provtagning, som ingår i den offentliga livsmedelskontrollen, som utförs av kommunerna inkluderar salmonellaundersökning.Vid nyanställning till livsmedels-industrin genomgår personalen hälsoundersökning och provtagning avseende salmonella.

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare