Matavfall

Du får inte mata grisar eller produktionsdjur med matavfall som innehåller något som helst kött. Det innebär bland annat att du inte kan ge din minigris, som du har för sällskap, rester från matbordet som innehåller kött eller andra animaliska beståndsdelar.
gris

Det är förbjudet att utfodra alla produktionsdjur utom pälsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar. Detta regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Det är dessutom förbjudet att utfodra för mul- och klövsjuka mottagliga djur med matavfall. Detta regleras i jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av mul- och klövsjuka i Europa. Förbudet gäller nötkreatur, får, get och andra idisslare samt gris, elefant och kameldjur.

Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bl.a. kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

Definitionen på matavfall är alla typer av matavfall med animaliska beståndsdelar från restauranger, storkök och kök, inbegripet centralkök och hushållskök. Det är alltså fortfarande möjligt att utfodra med till exempel potatis, makaroner och grönsaker.

Utlämnande


Länsstyrelsen vill också påminna om att den som överlåter matavfall till annat än kommunal avfallshantering, till exempel till en lantbrukare, skall anmäla detta till Länsstyrelsen.

Utfodring av vilt


Vilda djur kan i många fall smittas och bli bärare av infektioner som kan överföras till och ge allvarliga sjukdomar hos tamdjur. Det är därför förbjudet att till exempel utfodra vildsvin med matavfall och andra produkter med animaliska beståndsdelar.

Mer information om de bestämmelser som reglerar hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall finns på Jordbruksverkets webbplats och i biproduktsförordningen (1774/2002).

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare