Skyddsformer

Som skogsägare kan du via en intresseanmälan föreslå skogsområden för formellt skydd. Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal.

Naturvårdsavtal

Ett avtal som tecknas mellan Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen och dig som markägare. Du kan själv välja hur lång avtalstid du vill ha, men ambitionen ska vara att områdets höga naturvärden och/eller höga sociala värden ska bevaras och utvecklas på lång sikt.

Ersättningen för naturvårdsavtal beräknas på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år). Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du cirka 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning som du får vid tecknandet av avtalet.  

Biotopskydd

Biotopskydd används för att bevara livsmiljöer för små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet. På skogsmark är det vanligen Skogsstyrelsen som beslutar om biotopskydd och de är normalt mellan 2 till 20 hektar. Ett biotopskydd inrättas för all framtid, men du som markägare fortsätter att äga området. Du erbjuds ersättning med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde plus ett tillägg på 25 procent.  

Naturreservat

Länsstyrelsen, eller en kommun, beslutar om naturreservat (minst 10 hektar). Normalt används naturreservat som skyddsform för större områden. För varje naturreservat finns föreskrifter och en skötselplan.

Ett naturreservat innebär att områdets naturvärden ska bevaras för all framtid. Marken i ett naturreservat kan ägas av dig som privatperson, eller av staten. Du kan alltså sälja marken till staten om du vill. Om du väljer att fortsätta äga marken erbjuds du ersättning med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde plus ett tillägg på 25 procent.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

 Intresseanmälan

 Intresseanmälan i PDF-format

Anmälan skickas till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad

Skogsstyrelsen Hallands distrikt Ryttarevägen 8 302 62 Halmstad