Skogar vid vatten

Skogar som växer intill rinnande eller stilla vatten är mer eller mindre konstant fuktiga. Därför är chansen stor att det finns mossor och lavar som är känsliga för uttorkning samt ett rikt fågelliv och växtliv.
Det finns ofta ett rikt fågelliv och växtliv i skogar vid vatten. Foto: Länstyrelsen

I dessa skogar finns ofta stora mängder död ved. Om marken är odikad och inte brukad på mycket länge har den sannolikt höga naturvärden. Skogar med lövträd längs vattendrag som översvämmas med jämna mellanrum kallas svämskogar. 

Då många av länets sjöar och vattendrag är reglerade så förekommer därför svämskogar knappast längre i Halland och strandlövskogarna återfinns i stor utsträckning på gammal sjöbotten. Klibbalstrandskogar som växer utefter sjöar och vattendrag med en naturlig vattenregim är därför särskilt värdefulla.

Skogar som växer intill vatten är mer eller mindre konstant fuktiga. Foto: Länsstyrelsen