Lövsumpskogar

Den gemensamma nämnaren för dessa skogsområden är påverkan av vatten. Sumpskogarna är skogar på fuktig eller riktigt blöt mark.
Sumpskogarna är skogar på fuktig eller riktigt blöt mark. Foto:Länsstyrelsen

Här behöver du nästan alltid stövlar för att ta dig fram. Sumpskogar med höga naturvärden är inte påverkade av dikning och skogarna har ofta fått stå kvar därför att de har varit svårt att komma till med maskiner.

Du ser rikligt med död ved och gott om lavar, mossor och fuktälskande växter så som gullpudra, bäckbräsma och kärrfibbla. Dessa skogar förekommer ofta insprängda i större lövskogskomplex och bidrar till att upprätthålla ett fuktigt beståndsklimat i angränsande ädellövskogar. Fågellivet är rikt och varierat.

Växter som gullpudra, bäckbräsma och kärrfibbla trivs i lövsumpskogar. Foto: Länsstyrelsen