Hur ser en skog med höga naturvärden ut?

Det finns många sätt att skilja ut en skog med höga värden från en produktionsskog. Variation är den viktigaste faktorn i skogar med höga biologiska värden. Variationen ger livsmiljöer åt växter, djur, lavar, mossor och svampar. Är skogen orörd så finns ofta höga värden, men värden finns även i skogar där spår av människans nyttjande påträffas. 
Variation är den viktigaste faktorn i skogar med höga biologiska värden. Foto: Länsstyrelsen

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av nedanstående kännetecken:         

 • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena senvuxna träd.
 • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
 • Träd med håligheter.
 • Spår av brand.
 • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid. 
 • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag.
 • Skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete.
 • Trädbärande hagmarker med stora, gamla träd.

Värdekärnor – de mest skyddsvärda skogarna

En värdekärna är ett område med höga naturvärden som bedöms ha stor betydelse för växter, svampar och djur. Skogen där har ofta en eller flera av de egenskaper som beskrivs i texten ovan. Storleken på en värdekärna kan variera från mycket liten till i sällsynta fall flera hundra hektar.

Begreppet värdekärna är centralt, eftersom grundkravet för naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat är att området utgår från en värdekärna. Värdekärnor kan vara nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden.

De nyckelbiotoper som hittills inventerats och registrerats kan du hitta i Skogens pärlor på Skogsstyrelsens webbplats. Värdekärnor kan även vara skogsområden som inte är klassade som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt, men som har en eller flera av kännetecknen för skog med höga naturvärden. Ibland hittar man värdekärnorna bland NO- och NS-områden i gröna skogsbruksplaner.

 Intresseanmälan

Intresseanmälan i PDF-format.

Anmälan skickas till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad

Skogsstyrelsen Hallands distrikt, Ryttarevägen 8, 302 62 Halmstad