Vill du bevara din skogs höga naturvärden?

Äger du skogsmark som har höga naturvärden? Som skogsägare kan du via en intresseanmälan föreslå skogsområden för formellt skydd.
skog

Med formellt skydd menas att ett område skyddas som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Vi vill att du som markägare ska få vara mer delaktig i arbetet med att skydda värdefull natur - med utgångspunkten att det är du som bäst känner till din skog. Om din mark skyddas ger det rätt till ersättning.

Aktuella skogsområden

Arealen löv- och blandskogar har under det senaste seklet minskat stort och de halländska skogarna har blivit mer grandominerande. Konsekvenserna av denna utveckling är att skogarnas växt- och djurliv utarmats.

Halland är en del av den europeiska lövskogsregionen där nemorala (lövfällande) ädellövskogar ursprungligen har dominerat i landskapet. Idag är den nemorala lövskogen ett av jordens mest hotade ekosystem. Halland har därför ett särskilt ansvar att bevara sina bok-, ek- och klibbalskogar. Död ved är en annan akut bristvara för mångfalden och i många av länets skogar behöver mängden död ved öka.

Vi kommer att prioritera nedanstående skogstyper:

Skog som intresseanmäls måste vara minst 1 hektar, men vi på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kommer också att prioritera intresseanmälningar som avser större sammanhängande områden, minst 2 hektar och som ligger i eller i närheten av något av nedanstående områden: 

Bakgrund

På uppdrag av regeringen fick Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne uppgiften att arbeta fram mer markägarorienterade metoder för skydd av skog. Kometprogrammet startades och bedrevs under 2010-2014 i fem större geografiska områden, från Västerbottens kustland i norr till östra Skåne i söder. 2015 infördes en kompletterande arbetsmetod för formellt skydd av skog (kallad Nya Komet).    

Broschyren "Vill du bevara din skogs höga naturvärden?"

 Intresseanmälan

 Intresseanmälan i PDF-format

Anmälan skickas till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad

Skogsstyrelsen Hallands distrikt Ryttarevägen 8 302 62 Halmstad