Ädellövskogar med gamla träd och död ved

De mest värdefulla ädellövskogarna har många gamla träd av en eller flera arter och mycket död ved. I ädellövskogen hittar du ofta flera trädgenerationer tillsammans.
ädellövsskog

Bokskogar dominerar i länets södra och mellersta delar, ekskogar i norr. De flesta ädellövskogarna bär tydliga spår av äldre tiders betade glesa skogar eller av andra hävdformer. En speciell typ av biologiskt rik ädellövskog är så kallad krattskog. Den utmärks av senvuxna, krokiga och kortvuxna träd, ofta ek.

För att bevara områdenas naturvärden är skötsel ofta viktig, framför allt röjning av uppkommande gran. Nyckelbiotoperna i länet består till 60 procent av ädellövskog. De är ofta bara fragment av de skogar som fanns för 100 år sedan.

Ädellövskogarna är mycket betydelsefulla för många växter, svampar och djur. I områden med hög luftfuktighet bildas ofta en päls av mossor och lavar högt upp på trädstammar. I torrare områden kan gamla träd vara betydelsefulla för lavar.

lav