Strandskydd

Vid havet, alla sjöar och alla vattendrag omfattas mark- och vattenområdena närmast stranden av ett generellt strandskydd. Detta betyder att inom denna zon får inte nya byggnader uppföras och användningen av befintliga byggnader får inte ändras.

Bastu som kräver strandskyddsdispens.

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var strandskydd finns och hur du ansöker om dispens.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Utvidgat strandskydd

Med anledning av de nya strandskyddsbestämmelserna har länsstyrelsen genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet och fattat nya beslut för strandskyddsområden i länet som ska omfattas av utvidgat strandskydd. Läs mer om beslutet om utvidgat strandskydd.

Upphävande av strandskyddet vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får sedan den 1 september 2014 i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ansökningsblankett

Länk till information om utvidgat strandskydd

 Attefallshus

Om du avser att uppföra ett så kallat Attefallshus inom strandskyddat område, krävs strandskyddsdispens även om inte bygglov krävs. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen.