Här finns strandskydd

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige.

xxxxsjönPå några platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del planlagda områden. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Länsstyrelsens arbete med en översyn över de utökade strandskydden

Här finns strandskydd
300 meter
strandskydd gäller längs Hallands kust

Falkenbergs kommun: Fegen 

Varbergs kommun: Tolken

Kungsbacka kommun: Lygnern

 
200 meter strandskydd gäller för

Laholms kommun: Hjörneredssjöarna

Halmstads kommun: Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån

Hylte kommun: Bolmen, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen och Unnen 

Falkenbergs kommun: Kalvsjön, Mossjön, Svarten och större delen av Tjärnesjön

Varbergs kommun: Byasjön, Fävren, större delen av Mäsen, Stora Neten, norra delen av Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Stora Hornsjön, Svarten, Valasjön vid Åkulla, Valasjön vid Fävren och Yasjön

Kungsbacka kommun: Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön

Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Inte hindra eller avhålla andra
Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon.

Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Användningen av befintliga byggnader får inte ändras; till exempel bygga om en fiskebod till en sommarstuga. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur. Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, till exempel renovera huset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskydd

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra
Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha bra skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet. 

Att ansöka om dispens 

Bygglov och dispens två olika saker
Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varann. Även om du fått bygglov så behöver du dispens från strandskyddsreglerna. När bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald
Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige.

Livsviktigt skafferi
Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och barnkammare. Många av våra hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Till våra barnbarn
Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen. Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden, ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.

 Utvidgat strandskydd

300 meter
Kustområdet, Fegen, Tolken och Lygnern

200 meter
Hjörneredssjöarna, Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån, Bolmen, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora Färgen, Mellan-Färgen, Södra Färgen, Unnen, Kalvsjön, Mossjön, Svarten och större delen av Tjärnesjön, Byasjön, Fävren, större delen av Mäsen, Stora Neten, norra delen av Oklången, Ottersjön, Skärsjön, Stora Hornsjön, Svarten, Valasjön vid Åkulla, Valasjön vid Fävren, Yasjön  Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön.