Vägledning för kommunerna

Här finner du vägledning och material för kommuner om strandskyddslagstiftningen.

Materialet kommer att fyllas på allteftersom.

 

Exempel på beslut -

Exempel strandskyddsdispens Halland.doc

Exempel avslag strandskyddsdispens Halland.doc

Exempel föreläggande_strandskydd HALLAND.doc

 

Upphävande av strandskydd vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen tillsattes 2013 och arbetet avslutades 2015. Delegationens uppdrag har varit att utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog samt att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats kring tillämpningen av de strandskyddsregler som infördes 2009 och 2010 genom propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (2008/09:119). Strandskyddsdelegationens slutrapport presenterades i SOU 2015:108.