Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man från och med 1 februari 2010 också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses områden som är lämpliga för utvecklingen av landsbygden, och är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Vidare får ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. Området närmast Hallandskusten är undantagen från möjligheten att pekas ut som område för landsbygdsutveckling.

Kommunernas översiktsplaner ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats bedöms lämplig för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.