Förbjudet och tillåtet inom strandskydd

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens.

Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske (se nedan) finns särskilda regler. Även för större områden, till exempel i en detaljplan, gäller speciella regler.

Åtgärder som normalt är förbjudna

  • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
  • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus. Inreda en sjöbod för boende. Göra en stor tillbyggnad.
  • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
  • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta kommunen eller oss om du känner dig osäker.

Det är också tillåtet att göra en anordning, till exempel en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen. Observera att du kan behöva bygglov från kommunen för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var tomtplatsen slutar. Är du osäker bör du kontakta kommunen eller oss.

Undantag från strandskydd

Länsstyrelsen har 2012 tagit beslut om undantag från strandskydd när det gäller så kallade kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad, som garage, förråd, gäststuga och tillbyggnader under vissa förutsättningar.

Villkor för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl. Även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, så kan man bara få dispens om strandskyddets syften inte heller motverkas.

Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller tillämpas som särskilda skäl.

Läs mer om att ansöka om dispens.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Läs mer om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Särskilda skäl i LIS-områden Exempel
En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; Café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting
Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus

 

 

 

 

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon, privat zon.

 

Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon, privat zon.
  • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. När det gäller en mindre fastighet är denna ofta lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större.

Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång och så vidare.

Fri passage
När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet, så ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten, minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Prövningsmyndigheten ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler
Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

  • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
  • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
  • byggnaden är inte utformad för boende
  • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Samhällsplanering
Kommunerna arbetar med övergripande och detaljerad planering. Planer finns ibland på bebyggelse inom strandskyddat område. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden, om det finns särskilda skäl.

Det kan finnas fler regler att tänka på
Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. 

Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom vara dispenspliktigt.

Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildskyddat. Ska du bygga eller ändra inom sådana områden krävs dispens eller tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen. Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet.

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Servitut – inte automatiskt en dispens
Ett servitut är endast ett avtal mellan två eller flera parter. Avtalet upphäver inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

Bygg hellre utanför
Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.