Dispens från strandskyddet

Förbudet att anlägga byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder inom strandskyddsområdet kan upphävas genom en strandskyddsdispens.

Det är i första hand kommunen som prövar ansökningar om strandskyddsdispens.

Om din ansökan omfattas av något av följande prövar Länsstyrelsen din ansökan:

  • områden som skyddas enligt andra bestämmelser i sjunde kapitlet miljöbalken (nationalparker, naturreservat som är beslutade av Länsstyrelsen, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, områden med landskapsbildsskydd samt särskilt skyddade områden)
  • allmän väg, järnväg och försvarsanläggning.

För att få tillåtelse till det som det som är förbjudet behöver man ansöka om strandskyddsdispens och få den beviljad. För att få strandskyddsdispens krävs det att strandskyddets syfte inte motverkas och att det finns särskilda skäl. Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om byggnaden, anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften. Det innebär att om förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt kan dispens inte ges. Strandskyddet finns till för allmänhetens intressen och väger därför tungt.

Förutom strandskyddsdispens kan det även behövas andra tillstånd och dispenser som till exempel anmälan om eller tillstånd för vattenverksamheter, dispens eller tillstånd naturreservat, dispens kulturreservat, dispens djur- och växtskyddsområde, dispens naturminne, dispens från det generella biotopskyddet, tillstånd Natura 2000, dispens miljöskyddsområde, dispens vattenskyddsområde och bygglov.

Villkor för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl. Särskilda skäl kan endast något av följande vara:

  • Platsen är redan ianspråktagen, till exempel som privat tomt eller industritomt.
  • Platsen är väl avskild från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering.
  • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och man kan inte placera den utanför området. Inga särskilda naturvärden finns på platsen.
  • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför området.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, så kan man bara få dispens om strandskyddets syften inte heller motverkas. Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller tillämpas som särskilda skäl. Läs mer om att ansöka om dispens.

Ansök om dispens
Sök i god tid. Det kan ta mellan tre och sex månader att få sitt beslut. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan.

Hit skickar du ansökan
Du skickar din ansökan till kommunen, såvida du inte ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan istället.

Länsstyrelsens tar ut en avgift för alla dispensansökningar. Avgiften bestäms av regeringen.

Ladda ner blankett >>

 

 Ansök om dispens

Tänk på att söka i god tid. Det kan ta mellan tre och sex månader att få sitt beslut. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan.

Hit skickar du ansökan
Skicka din ansökan till kommunen, såvida du inte ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan istället. Länsstyrelsens tar ut en avgift för alla dispensansökningar. Avgiften bestäms av regeringen.

 Ladda ner blankett >>