Älmö (Hylte)


Älmö är ett bokskogsområde som är lätt att ströva runt i. Här har man hittat många intressanta och ovanliga arter.

I reservatet finns främst bokskog, men även andra träd såsom ek, björk, tall och asp. Det finns också planterad granskog. På flera ställen rinner små bäckar och i låglänta delar förekommer mindre våtmarksområden. Även om det inte finns några anlagda stigar är det lätt att promenera i bokskogarna.

En livsmiljö för skogens rödlistade arter

Områdets naturvärden uppmärksammades vid nyckelbiotopsinventeringen 1994. Här finns många rödlistade och regionalt intressanta kryptogamer (det vill säga växter som saknar ståndare och pistiller, såsom mossor). Platt fjädermossa och lunglav finns det mycket av. Fynd har också gjorts av de rödlistade arterna liten ädellav och rosa lundlav.

Skogigt område sedan länge

Området har varit mer eller mindre skogsbeklätt sedan 1600-talet och då framförallt med lövskog. Det är först på en karta från 1920 som man kan se att barrträd har kommit in i reservatet. På äldre bokar växer det rikligt med lunglav och i områdets norra del finns det ett tiotal grova ekar och några grova aspar.

Våtmarker och fornlämning

Små våtmarksområden och bäckar bidrar till ökad luftfuktighet och en variation i landskapet. I dessa fuktiga områden står en del gamla granar tillsammans med björk och tall. I norra delen av reservatet finns också en fornlämning i form av en rund stensättning, cirka fem meter i diameter. Den har en lätt övermossad fyllning av stenar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • uppföra byggnad eller anläggning,
 • uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning,
 • anlägga väg,
 • borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt,
 • dika, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets hydrologi,
 • anordna upplag, tippa eller fylla ut,
 • avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,
 • ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
 • kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,
 • plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • uppföra stängsel eller hägnad,
 • ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 • bedriva jakt på lördagar, söndagar samt allmänna helgdagar samt att
 • utfodra vilt.

 Content Editor ‭[2]‬

Dominerande naturtyper: Bokskog

Kommun: Hylte

Areal: 10,1 hektar

Skyddat sedan: 2016

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Kör söderut från fyrvägskorset i Drängsered cirka 300 meter. Sväng vänster vid vägvisare Älmö. Kör ytterligare 600 meter. Reservatet breder ut sig på båda sidor om vägen.

 Content Editor ‭[3]‬

Älmö ligger i Hylte kommun.

Bil: Kör söderut från fyrvägskorset i Drängsered cirka 300 meter. Sväng vänster vid vägvisare Älmö. Kör ytterligare 600 meter. Reservatet breder ut sig på båda sidor om vägen.

 Content Editor ‭[1]‬

Lunglav
Den storflikiga lunglaven (Lobaria pulmonaria) kan växa i stora sjok på gamla lövträd. I väta är den grön men i torrt tillstånd ser den brun och nästan död ut. Laven är rödlistad som nära hotad. Foto: Örjan Fritz.