Biskopstorp (Halmstad)


Biskopstorp är ett av södra Sveriges största skogsreservat. Det är också ett av Hallands mest tillgängliga. Här har anlagts tillgänglighetsanpassade vandringsleder, bänkbord, toaletter och det finns bra parkeringsmöjligheter. Gör en utflykt till Biskopstorp och upptäck den unika miljön med mäktig sprickdalsterräng, porlande bäckar och sjöar, gammelskogar och skogsbetande tamboskap.

Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat. Biskopstorp har länge varit ett omtyckt utflyktsmål tack vare sina skimrande bokskogar och kuperade terräng. Det var dock först under tidigt 1990-tal som man började förstå att det levde en mängd ovanliga arter i skogarna här. Idag vet vi bland annat att Biskopstorp är ett av landets viktigaste områden för lavar som växer på bok, till exempel jättelav, örtlav och lunglav. I skogarna lever även ovanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är mer än 100 hotade arter noterade i området.

Kor betar i skogen

Reservatet är en av de största satsningarna på skogsreservat i södra Sverige. Förhoppningarna är att området ska utvecklas till en "Noaks ark" där en stor del av de hotade västsvenska arterna ska få en möjlighet att överleva. Nästan 300 hektar av marken har stängslats för att hålla betesdjur i skogsmarkerna. Här betar nötdjur, får och ibland hästar. Målet är att åstadkomma glesa och ljusöppna skogar. Mycket av de inplanterade granskogarna har avvecklats, ett arbete som fortsätter framöver. Dessa områden ersätts av ädellövskog eller mer eller mindre öppna betesmarker.

Avviker från mönstret

Bok- och ekskogar är vanliga i Hallands skogs- och mellanbygder. Ofta saknas dock riktigt gamla träd och död ved. Det gör att skogarna har svårt att hysa hotade och mer krävande arter. I Biskopstorp finns både riktigt gamla träd, mycket död ved och stora sammanhängande gammelskogar. Det gör att många djur och växter trivs här.

Många vandringsleder och skyltar

Vill du upptäcka det stora reservatet kan du utgå ifrån det gamla Kronotorpet, intill Kroksjön. I området finns sammanlagt nio vandringsleder och två tillgänglighetsanpassade leder. Längs ett par av stigarna finns informationsskyltar uppsatta som berättar om Biskopstorps historia, naturvärden och om de olika skötselmetoder som används för att ställa om granplantagerna till ädellövskog. 

Tillgängligt för både rullstol, rollator och barnvagn

Stora satsningar har gjorts för att göra området mera tillgängligt för friluftslivet. Det har anlagts vandringsleder, rastplatser, flera grillplatser, en utsiktsplattform, en brygga i Kroksjön samt flera parkeringsplatser. Området ska vara lätt att besöka för den som kommer med barnvagn, rullstol eller rullator.

Kroksjöslingan som utgår från Kronotorpet har två förgreningar där man kan ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Den ena leder ner cirka 200 meter till en av flera grillplatser med rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad bredvid. Där finns även en tillgänglighetsanpassad brygga som har staket och avåkningsskydd. På bryggan finns två enkla sittbänkar. Den andra slingan leder ut på uddens yttersta spets, längd cirka 1 kilometer. Även här finns två rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad.

Det är inte tillåtet att plocka ved från omgivningarna men det finns möjlighet att hämta färdighuggen ved vid besökscentrum, utgångspunkten för lederna. Det finns en stor parkeringsplats vid Kronotorpet som slingorna utgår ifrån. Även tillgänglighetsanpassade toaletter finns.

Utsiktsplats med sittplatser

Fästampaslingan är cirka 250 meter enkel väg och leder upp till en utsiktsplats. Från plattformen har du en vidsträckt utsikt, dels mot Steninge och en flik av havet och dels mot hela Halmstad, Laholmsbukten och Hallandsåsen i fjärran. Konstruktionen är formad som en amfiteater och där finns gott om sittplatser. Vid utgångspunkten finns en liten parkering.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • ställa upp husvagn eller husbil kl 22-06,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 907/923 hektar

Skyddat sedan: 2011/2015

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

Bil: Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 meter finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 kilometer. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 kilometer passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 56" Lon E 12° 53’ 28" (Parkering vid Kronotorpet)

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvibille", 1,5 km från reservatets södra del.

 Tillgängligt för alla

Tillgänglighetsanpassat 

Biskopstorp är ett av de bästa reservaten att besöka med rullstol, rullator eller barnvagn. Det finns både specialanpassade leder, bänkbord och toaletter.

 Folder

Koralltaggsvamp
Den rödlistade och vackra koralltaggsvampen (Hericium coralloides) har påträffats i reservatet. Foto: Therese Aremyr