Biskopstorp (Halmstad)


Med sina drygt 900 hektar är reservatet ett av de större i Sydsverige. I områdets många sluttningar och branter växer några av Hallands äldsta och mest värdefulla gammelskogar av bok och ek. Området har flera friluftsanordningar och lämpar sig väl för besökare med rullstol, rullator eller barnvagn.

Biskopstorp avviker från mönstret

Bok- och ekskogar är ännu idag karakteristiska inslag i Hallands skogs- och mellanbygder, men oftast saknas riktigt gamla träd liksom död ved. Biologiskt sett är dessa skogar utarmade. Spridda rester av mer värdefull gammal ädellövskog finns kvar i länet, framförallt i bergsbranter, men i regel är de små och mer eller mindre isolerade från varandra. Biskopstorp avviker från det gängse mönstret genom att betydligt fler gammelskogar bevarats och förutsättningarna för ett rikt- djur och växtliv är därför mycket goda.

Omfattande djur- och växtliv

Biskopstorp har länge varit känt för sina vackra bok- och ekskogar, men det var först under det tidiga 1990-talet som de höga naturvärdena i området upptäcktes i samband med inventeringar av skalbaggar och lavar. Sedan dess har en mängd undersökningar gjorts i området och idag vet vi bland annat att Biskopstorp är ett av landets viktigaste områden för lavar som växer på bok. Här hittar man flera mycket sällsynta arter som till exempel jättelaven vars bål kan bli flera decimeter stor. I Biskopstorps skogar lever även ovanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är över 100 rödlistade arter (det vill säga arter som är hotade eller nära hotade) kända från området!

Stor satsning

I och med Länsstyrelsens reservatsbildning har cirka 40 artrika gammelskogar (så kallade nyckelbiotoper där rödlistade arter förekommer) skyddats. De planterade granskogar som finns i området avvecklas successivt och ersätts på sikt av ädellövskog vilket ger möjligheter för nyckelbiotopernas djur och växter att sprida sig och fortleva på lång sikt. Projektet är en av de största satsningarna på skogsreservat i södra Sverige och står för ett stort mått av nytänkande och framsynthet. Förhoppningarna är att området utvecklas till en Noaks ark där en stor del av de hotade västsvenska arterna får en fristad.

Skogsbete

Utöver granavveckling och planteringar av lövskogar har det under ett antal år också anlagts mycket omfattande skogsbetesområden, närmare 300 hektar av reservatets dryga 900 hektar. Betesområdena är uppdelade i fem delområden och främst är det nötkreatur som betar men även får och häst kan förekomma. Betesdjuren bidrar med sitt bete och tramp till att skapa en skog med stor variation, ljusöppna gläntor omväxlande med tätare träddungar. Här och var uppstår också markstörningar som kan gynna insektslivet tillsammans med spillning från djuren. Betesdriften sker i samverkan med flera lokala djurhållare i närområdet.

Projektet är en av de största satsningarna på skogsreservat i södra Sverige och står för ett stort mått av nytänkande och framsynthet. Förhoppningarna är att området utvecklas till en Noaks ark där en stor del av de hotade västsvenska arterna får en fristad. 

Utveckling av friluftslivet

I Biskopstorp har genomförts omfattande åtgärder när det gäller friluftslivet. Vill man upptäcka det stora reservatet kan man utgå ifrån det gamla Kronotorpet, intill Kroksjön. I området finns sammanlagt nio vandringsleder och två tillgänglighetsanpassade leder. Längs ett par av stigarna finns informationsskyltar uppsatta som berättar om Biskopstorps historia, naturvärden och om de olika skötselmetoder som används för att ställa om granplantagerna till ädellövskog. 

Tillgängligt för både rullstol, rollator och barnvagn

Kroksjöslingan som utgår från Kronotorpet har två förgreningar där man kan ta sig fram med rullstol, rollator eller barnvagn. Den ena leder ner cirka 200 meter till en av flera grillplatser med rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad bredvid. Där finns även en tillgänglighetsanpassad brygga som har staket och avåkningsskydd. På bryggan finns två enkla sittbänkar. Den andra slingan leder ut på uddens yttersta spets, längd cirka 1 kilometer. Även här finns två rullstolsanpassade bänkbord och en eldstad. Det är inte tillåtet att plocka ved från omgivningarna men det finns möjlighet att hämta färdighuggen ved vid besökscentrum, utgångspunkten för lederna. Det finns en stor parkeringsplats vid Kronotorpet som slingorna utgår ifrån. Även tillgänglighetsanpassade toaletter finns.

Fästampaslingan är cirka 250 meter enkel väg och leder upp till en utsiktsplats. Från plattformen har man har en vidsträckt utsikt dels mot Steninge och en flik av havet och dels mot hela Halmstad, Laholmsbukten och Hallandsåsen i fjärran. Konstruktionen är formad som en amfiteater och där finns gott om sittplatser. Vid utgångspunkten finns en liten parkering.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara områdets ädellövskogar och övriga löv- och blandskogar med typiska växt- och djursamhällen i gynnsamt tillstånd. En viktig målsättning är också att långsiktigt restaurera och utveckla nya miljöer med höga naturvärden. Syftet är vidare att främja ett rörligt friluftsliv. Reservatet ska också främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar i området med syftet att öka kunskapen om till exempel hotade arter, skogsdynamik, naturvårdsbiologi och skötselmetoder.

Namnförändringar

Fram till år 2010 fanns ett annat reservat som hette Biskopstorp. Det är ett reservat som består av en liten hagmark med gamla grova ekar och ligger strax söder om det nybildade reservatet Biskopstorp. Det gamla naturreservatet fick ett nytt namn 2010 och heter numera "Kungsladugården Biskopstorp".


 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 907/923 hektar

Skyddat sedan: 2011/2015

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 meter finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 kilometer. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 kilometer passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

 Tillgängligt för alla

Tillgänglighetsanpassat 

Biskopstorp är ett av de bästa reservaten att besöka med rullstol, rullator eller barnvagn. Det finns både specialanpassade leder, bänkbord och toaletter.

 Folder

Koralltaggsvamp
Den rödlistade och vackra koralltaggsvampen (Hericium coralloides) har påträffats i reservatet. Foto: Therese Aremyr 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight