Boa (Falkenberg)

I Boa finns ädellövskog med bok och ek. Terrängen är kuperad men det är lätt att ta sig runt i det natursköna reservatet på skogsvägarna som finns i området. I skogen har det hittats flera värdefulla mossor och lavar.

Reservatet ligger längs med Ätran på sydsvenska höglandets västsida. Boa gränsar i norr till reservatet Bergs naturskog och genom att ta sig igenom vackra Bergs naturskog så kommer du till Boa.

Gammal skog

Ädellövskogen består främst av bokskog tätt följd av ek. Båda trädslagen finns i hela reservatet men i nordväst dominerar boken och i de centrala delarna är det eken som tar mest plats. Den äldsta skogen hittar vi i de västra delarna, träden här är 120 år gamla. I området finns mycket död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Lavar och mossor

Flera spännande och ovanliga mossor, lavar, svampar har hittats i Boa. En av arterna som finns här är lunglaven. Lunglaven är en så kallad signalart. Det betyder att den är en art som har höga krav på sin livsmiljö. Därmed signalerar den att området har höga naturvärden. Lunglaven vill till exempel ha gamla, grova lövträd att växa på. Skogen ska vara relativt öppen så att solen når ner mellan träden och luften ska vara fuktig. Om du hittar en lunglav kan du vara nästan säker på att det även finns andra sällsynta djur och växter i området. Förutom lunglav finns det också arter som bokvårtlav och bokfjädermossa i Boas skogar.

Spår från förr

På gamla kartor kan man se att det har funnits lövskog här sedan lång tid tillbaka. Förr i tiden har troligtvis en del av området använts som utmark, djuren släpptes då ut på bete i skogen. Man kan än idag se spår från denna tid, i reservatet finns det nämligen skog i form av vidkroniga och bukettväxande träd. Detta är tecken på att skogen förr har varit glesare än vad den är idag.


 Content Editor ‭[1]‬

​Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 23,5

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor ‭[2]‬

​Boa ligger i Falkenbergs kommun.

Vägbeskrivning: Från Ullared kör man österut på väg 153, följ skyltning mot Bergs naturskog och använd tillhörande parkering. För att ta sig till Boa går man igenom Bergs naturskog.

 Content Editor ‭[3]‬