Förslag till nya naturreservat, ändring av föreskrifter för naturreservat mm.

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

Nedan presenteras de remisser som är aktuella just nu. 

​Prästgårdsåsen

Synpunkter ska vara inkomna till Länsstyrelsen senast den 20 april 2017.

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Prästgårdsåsen i Varbergs kommun.

Kontakta naturvårdshandläggare Malin Johansson malin.h.johansson@lansstyrelsen.se för mer information.