Förslag till nya naturreservat, ändring av föreskrifter för naturreservat mm.

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, berörda myndigheter och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • förslag till skötselplan
  • kartor.

Nedan presenteras de remisser som är aktuella just nu. 

Trönninge ängar, Halmstads kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 28 februari 2018.

Förslag till beslut om naturreservatet Trönninge ängar

Kontakta naturvårdshandläggare eller Ingegerd Svensson ingegerd.svensson@lansstyrelsen.se för mer information.