Förslag till nya naturreservat, ändring av föreskrifter för naturreservat mm.

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

Nedan presenteras de remisser som är aktuella just nu. 

Boa Falkenbergs kommun

Synpunkter på förslaget ska vara inkomna till Länsstyrelsen senast den 23 juni 2017. I skrivelsen ska ärendets diarienummer 511-7180-11 anges.

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Boa i Falkenbergs kommun.

Kontakta naturvårdshandläggare Sindy Gullberg, sindy.gullberg@lansstyrelsen.se för mer information.

 

Älmebjär Falkenbergs kommun

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 7 augusti 2017.

Förslag till bildande av naturreservatet Älmebjär.

Kontakta naturvårdshandläggare Mattias Lindström, mattias.lindstrom@lansstyrelsen.se för mer information.

  

Frillesås prästgård, Kungsbacka kommun​

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 augusti 2017.

Förslag till bildande av naturreservatet Frillesås Prästgård.

Kontakta naturvårdshandläggare Mattias Lindström, mattias.lindstrom@lansstyrelsen.se för mer information.