Natura 2000 - ett nätverk för värdefulla naturområden

Ett nätverk av värdefulla naturområden håller på att byggas upp inom EU. Nätverket kallas för Natura 2000.
y

Syftet är att värna om vissa naturtyper samt växt- och djurarter som medlemsländerna kommit överens om att skydda. Varje land ansvarar för skyddet och vården av sina områden så att deras naturvärden bevaras. Arbetet med Natura 2000 styrs av EU:s habitat- och fågeldirektiv. Direktiven är en form av lagar.

Fågeldirektivet
År 1976 kom fågeldirektivet. Att direktivet för fåglar kom först beror på att det traditionellt finns ett stort fågelintresse i EU-länderna och att fåglar rör sig över ländernas gränser. En lista upprättades över drygt 180 fågelarter som ansågs särskilt skyddsvärda.

Habitatdirektivet
I direktivet, som kom 1992, listades naturtyper och arter som ansågs skyddsvärda. De områden där dessa naturtyper och arter återfinns ska bevaras. Det kan innebära att områden lämnas orörda eller att de kräver skötsel.

Natura 2000 i Hallands län
EU-kommissionen har godkänt 130 områden i Hallands län att ingå i Natura 2000. Av fågeldirektivets alla arter finns 47 i Hallands län. Sydlig kärrsnäppa och skärfläcka som häckar på våra betade strandängar samt pilgrimsfalk är några intressanta arter i Halland.

Av de 91 naturtyper i habitatdirektivet som finns i Sverige finns ca 50 i Hallands län. Hedar, sanddyner, ädellövskogar och myrar är väl representerade i länet.

Av de 103 arterna i habitatdirektivet finns 14 i Hallands län. Laxen är ett exempel, en art som är beroende att vandringsvägarna är fria och att vattenkvaliteten är god i våra vattendrag. Laxen är en art, vars framtid vi i Hallands län har ett särskilt ansvar för.

Information
Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000.

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Halland. Planerna beskriver syftet med skyddet och anger eventuella bevarandeåtgärder. De skall fungera som en hjälp för den som söker tillstånd enligt miljöbalken, till exempel vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Läs mer

Bevarandeplaner till halländska Natura 2000-områden
Här kan du ladda hem länets bevarandeplaner som PDF.


Kartverktyg över Sveriges Natura 2000-områden
Med hjälp av detta kartverktyg kan du titta närmare på Sveriges Natura 2000-områden och läsa om vilka arter och naturtyper som motiverar att områdena ingår i nätverket.


Naturvårdsverkets 
informationssidor om Natura 2000
På Naturvårdsverket webbplats kan du läsa mer om vad Natura 2000 innebär och vad det medför för Sverige.


EU:s webbplats om
Natura 2000

Informationen du hittar här är huvudsakligen på engelska men en del texter, bland annat frågor och svar om Natura 2000, finns även på svenska.