Hallands värdefullaste myrar ska skyddas

Myrskyddsplan för Sverige redovisar de av landets mest värdefulla myrar som ännu inte har något långsiktigt skydd. Totalt handlar det om 381 myrar som ska skyddas de närmaste åren.

För Hallands del ingår 20 områden i myrskyddsplanen. Av dessa räknas sex områden som långsiktigt skyddade då de är naturreservat (och i fem fall även med Natura 2000-status). 14 områden saknar långsiktigt skydd, helt eller delvis. Två av dessa berörs delvis av naturreservat. 13 områden av de 20 skyddas dessutom helt eller delvis som Natura2000-områden.

Sveriges riksdag har fastställt miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vars syfte är att bibehålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet och att bevara värdefulla marker för framtiden.

Myr vid Smedjeån

Myr vid Smedjeån, Laholms kommun. Ett av områdena som ingår i myrskyddsplanen. Foto: Peter Wirdenäs.

Sverige är ett myrrikt land

Sverige är det land efter Ryssland som har störst areal opåverkad myr. I de flesta europeiska länder återstår bara en bråkdel av den areal myr de haft. De svenska myrarna är dessutom mycket variations- och artrika. Många arter är anpassade till och beroende av myrbiotoper för någon del av sin livscykel. Sverige har därför ett stort internationellt ansvar att skydda en del av de mest opåverkade och representativa av dessa våtmarker långsiktigt.

Ingår som delmål i miljömålsarbetet

Enligt delmål 2 under miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ska samtliga våtmarker i myrskyddsplanen ha ett långsiktigt skydd senast år 2010, nytillkomna områden till år 2015. Det innebär att områdena då ska vara skyddade som nationalpark, naturreservat, Natura 2000-område, biotopskyddsområde eller med naturvårdsavtal.

Myrskyddsplanen är en del i det nationella arbetet för att nå delmålen i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Planen bidrar även till att leva upp till de åtaganden Sverige gjort genom att underteckna konventioner som Konventionen om biologisk mångfald och Våtmarkskonventionen.

Myrskyddsplanen utgörs av en sammanställning av de allra värdefullaste av Sveriges torvbildade marker. Urvalet har i huvudsak gjorts med utgångspunkt från tidigare gjorda nationella inventeringar såsom våtmarksinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen, sumpskogsinventeringen samt med hjälp av flygbilder.

Reviderad version 2007

Myrskyddsplan för Sverige är ifrån 1994 men en reviderad version antogs av Naturvårdsverket 2007. Då tillkom 105 nya värdefulla myrar som saknar långsiktigt skydd och som inte fanns i den ursprungliga planen från 1994.

Naturvårdsverket föreslår att skyddet för dessa nya objekt är genomfört år 2015. Man återkommer till frågan om en eventuell revidering av delmål 2 i underlaget till den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 2008.

Syftet med revideringen 2007 var att komplettera områdena med kulturhistorisk information, se över gränser och eventuellt komplettera med nya områden. För Hallands del ingår nu 20 områden i planen. Två nya områden har tillkommit; Bolgen och Smedjeån.

Porsbjär. Foto: Bergslagsbild AB
Porsbjär är ett naturreservat som ingår i myrskyddsplanen. Foto: Bergslagsbild AB.

Skydd av halländska myrar

Myrskyddsplanen presenterar de myrmarker som Länsstyrelsen skall prioritera i sitt arbete med att skydda fler områden långsiktigt (se förteckning längst ner på sidan). Med långsiktigt skydd menas vanligen formellt skydd såsom bildning av naturreservat. Även andra skyddsformer kan dock komma att användas, t.ex. naturvårdsavtal eller biotopskyddsområde. I en del områden, eller delar av områden, kan gällande lagstiftning i vissa fall anses utgöra ett tillräckligt skydd.

Utpekade områden i Myrskyddsplanen 

En arbetsplan

Myrskyddsplanen är just en plan och myrskyddsobjektens gränser är översiktliga. Om och när arbetet med formellt skydd blir aktuellt för det enskilda området, kommer markägare och andra sakägare att kontaktas och ges möjlighet att aktivt delta i processen för att långsiktigt skydda området. Slutlig avgränsning för formellt skydd kommer att bestämmas efter fältbesök och i samråd med markägaren. Det kommer troligen att dröja flera år innan detta blir aktuellt för flera av områdena.

Ansvariga aktörer

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket samt länsstyrelser och kommuner är i första hand ansvariga för arbetet med att långsiktigt skydda våtmarkerna i myrskyddsplanen. Markägarnas medverkan är viktig.

Naturvårdsverket kommer att följa upp arbetet varje år.

 

Vad är en myr?

Vad är en myr och varför är myrar viktiga?

Läs mer

 

Läs mer ...

Myrskyddsplan för Sverige
I Naturvårdsverkets rapport Myrskyddsplan för Sverige redovisas de av landets mest värdefulla myrar som ännu inte har något skydd. Här finns även delrapporten för Hallands län att ladda ner.

Naturvårdsverkets sida om våtmarker
En femtedel av Sveriges landyta täcks av våtmarker. På Naturvårdsverkets sidor finns mycket att läsa för den som vill veta mer.

Myllrande våtmarker
Läs mer om miljömålet "Myllrande våtmarker" på Miljömålportalens hemsida.

 Vilka myrar ingår i planen?

Följande myrskyddsobjekt ingår i reviderad myrskyddsplan för Sverige och är helt eller delvis belägna i Hallands län. Klicka på namnen för att ladda ner kartor över objekten.


Kungsbacka kommun
Bolgen
Käringemossarna och Store Mosse
Lyngmosse 
Rinnamossen 


Falkenbergs kommun
Klintamossen och Aborrasjöns myrar


Halmstads kommun

Porsbjärskomplexet
Tönnersjöheden översikt  (Halmstad och Laholm)
Tönnersjöheden norra
Tönnersjöheden sydvästra
Tönnersjöheden sydöstra


Hylte kommun
Lunnamossen
Storemossen och Färgån
Yamossen


Laholms kommun

Kolkamossen
Matkroksmossen och Djurholmamossen Rönnömossekomplexet 
Smedjeån
Svinamadsbäcken


Redan skyddade genom naturreservat är:

Kloömossen, Mogölsmyren, Vapnö mosse, Åstarpe mosse, Rönnömossekomplexet och Matkroksmossen.