Terrängkörning

Det ingår inte i allemansrätten att köra med motordrivna fordon som exempelvis terränghjulingar och fyrhjulingar i naturen. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas av körningen. Att köra ett motorfordon på barmark i naturen kan skada exempelvis växtlighet och stigar. Därför är det enligt svensk lag förbjudet att köra motordrivna fordon på barmark i terrängen.

Det finns vissa generella undantag från förbudet mot körning på barmark i terrängen. Exempelvis får man köra vid hämtning av fällda djur under jakt och statliga eller kommunala tjänstemän får köra i tjänsteärenden. Utöver de generella undantagen har länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om undantag eller att besluta om dispenser. För det krävs dock att särskilda skäl föreligger. Ett exempel på ett särskilt skäl kan vara rörelsehinder. Möjligheterna att erhålla dispens är begränsade, och dispensen gäller bara en viss tid eller en enstaka gång.

Om du vill ansöka om dispens ska följande finnas med i din ansökan:

  • de skäl som finns för att du ska beviljas undantag från förbudet mot körning på barmark i terrängen,
  • syftet med körningen,
  • tidpunkt för körningen,
  • karta, eller exakt beskrivning, över det område som du vill ha dispens för, samt
  • namn och adress på dig och övriga personer som ska omfattas av dispensen

Sök i god tid! Det kan ta tre månader att få dispens!

Om du erhåller dispens är det viktigt att du har med dig en kopia på beslutet ut i terrängen när du kör. Handlingen ska kunna visas upp på uppmaning av en naturvårdsvakt eller polis.