Viltskador

Det finns flera olika förebyggande åtgärder för att förhindra viltskador. För en del av åtgärderna kan du få bidrag. Du kan också få ersättning för skador på tamdjur och grödor.

I första hand ska viltskador förebyggas genom jakt. Länsstyrelsen kan ge bidrag för vissa åtgärder. Om förebyggande åtgärder inte har visat sig tillräckliga kan Länsstyrelsen i vissa fall bevilja ersättning för viltskada.

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur, eller en gröda skadad av fredade fågelarter, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. I båda fallen är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående, så att en besiktningsman kan komma ut och besiktiga skadan. Kontaktuppgifter finns till höger.

Angrepp på tamdjur

Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga, för att besiktningsmannen skall ha möjlighet att göra en riktig bedömning av vad som inträffat:

  • Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande som hindrar andra från att äta av djuret.
  • Undvik att röra det döda djuret och undvik att trampa runt på platsen. Detta försvårar annars möjligheten för besiktningsmannen att finna spår på platsen och därmed även möjligheten för er att få ut ersättning för det dödade djuret.
  • Besiktningsmannen har med sig en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen (blankett finns till höger). Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in.
  • Eventuella kostnader för destruktion på grund av rovdjursangrepp och veterinärkostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.
  • Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.

I förebyggande syfte kan stängsel mot rovdjur sättas upp. Detta kan du få ersättning för. Läs mer här

Bidrag till att förebygga skada av vilt
Länsstyrelsen har även möjlighet att betala ut ersättning för utlägg som gjorts för att förebygga skada av fredat vilt. För att få denna ersättning bör länsstyrelsen vara kontaktad i ett tidigt skede. Endast material och metoder som godkänts av länsstyrelsen kan få ersättning.


Markägarens problem med skador åsamkade av fredat vilt måste även vara väl dokumenterat. Det åligger annars normalt en fastighetsägare att själv skydda sin egendom.

 Kontakt vid rovdjursangrepp

Länsstyrelsens växel: 
010-224 30 00
Utanför kontorstid:
010-224 31 33  

Ansökan om bidrag för att förebygga viltskada

Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur

Ansökan om ersättning för viltskada på gröda

 

Blanketterna skickas sedan till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad