Skyddsjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Skyddsjakt kan tillåtas trots att jakt inte är tillåten på djurarten ifråga, eller den tid på året när skador uppstår. Även fredat vilt, som stora rovdjur, kan bli tillåtet att jaga.

Tillstånd får ges om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Tillstånd kan meddelas

- av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
- av hänsyn till flygsäkerheten,
- för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
- för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Skyddsjakt utan särskilt tillstånd
Skyddsjakt får i vissa fall utan särskilt tillstånd bedrivas för att förebygga skador av vilt. Tider och övriga villkor framgår av bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905).

Skyddsjakt med tillstånd
Efter särskilt tillstånd kan Naturvårdsverket och i vissa fall Länsstyrelsen därutöver ge tillstånd till skyddsjakt även om ett vilt är fredat. Förutsättningarna för sådan jakt finns inskrivna i 23 a § jaktförordningen. Blankett för ansökan om skyddsjakt finns till höger.

Krav på återrapportering
I tillstånd till skyddsjakt ställs vanligtvis krav på återrapportering av jaktens genomförande och resultat. Länsstyrelsen är vidare skyldig att årligen rapportera till Naturvårdsverket. Återrapporteringen är viktigt för att vi ska få erfarenhet av olika metoder samt vilka konsekvenser skyddsjakten har, dels på bestånden och dels på det som avses skyddas.

Ett förslag till blankett för återrapportering finns till höger för nedladdning. Observera att det i ett enskilt beslut om skyddsjakt kan framgå ytterligare uppgifter som ska återrapporteras. Syftet är att vi hela tiden skall utveckla vår kunskap i hur vi lämpligast förebygger skador.