Älgjakt

Länsstyrelsen registrerar älgjaktsområden, beviljar älglicenser och beslutar om bidrag ur länets älgvårdsfond. 2012 infördes en ny älgförvaltning med syftet är att åstadkomma en ekosystembaserad, lokalt förankrad förvaltning av älgstammen.
Älgar

Hallands län är sedan januari 2012 indelat i fyra älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

 

Älgförvaltningsområde
Älgförvaltningsområdenas gränser följer i största möjliga utsträckning de naturliga barriärerna för älgen. Inom varje område har Länsstyrelsen utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna, efter förslag från berörda organisationer.

Älgförvaltningsgruppens ansvar är att samordna älgförvaltningen inom området. I det ingår att samordna statistik, verka för att inventeringar genomförs och ansvara för sammanställning och analys av inventeringarna. Gruppen ska sedan med stöd av underlaget beräkna mål för älgstammen i området och ta fram en älgförvaltningsplan. Planen är viktig för att det långsiktiga målet om en älgstam i balans med betesresurserna. Planen ska också ha sin grund i en omfattande dialog med älgskötselområdena som ingår i älgförvaltningsområdet.

Älgförvaltningsgruppen ska även granska älgskötselområdenas skötselplaner och föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv respektive en vuxen älg inom licensområden. Älgförvaltningsgruppen ska Årligen samt en gång under jaktperioden följa upp målen för älgförvaltningsområdet.

Karta över länets älgförvaltningsområden, samt mer information om det nya älgförvaltningssystemet finns via länkarna till höger.

Älgskötselområde
Samverkan inom älgskötselområden är grunden inom älgförvaltningen, och är uppbyggt av en frivillig sammanslutning av markägare och jakträttshavare. Ett älgskötselområde måste vara så stort att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar per år, och ha en arrondering så att det i princip är sammanhängande och i huvudsak omfattar samma älgstam. Inom varje älgskötselområde ska det finnas en älgskötselplan som tas fram i samråd med älgförvaltningsgruppen och som överensstämmer med älgförvaltningsområdets förvaltningsplan. Älgskötselplanen ska följas upp årligen och vid behov justeras så att planens mål uppnås.

Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att det varje år genomförs ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Älgskötselområdet ska också varje år delta i älgförvaltningsområdets samråd.

Licensområde
Om ett område medger en avskjutning om minst en älg om året kan det registreras som ett licensområde. Länsstyrelsen bestämmer med utgångspunkt i älgförvaltningsgruppens förslag den minsta areal som krävs för att få fälla en vuxen älg respektive en älgkalv. Det styr sedan tilldelningen i de enskilda licensområdena.

Jakt på oregistrerad mark
På mark som inte är registrerad som älgskötselområde eller licensområde får endast älgkalv jagas. Jakttiden är begränsad till den tid som länsstyrelsen bestämmer. 

Älg som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, och fällavgift ska betalas inom samma tid.

Här finns information om registreringar, tider, fällavgifter med mera.

Rambeslut för älgjakt 2017»

Statistik samt lokal och regional information om de jaktbara viltstammarna.

Rapportera även in uppgifter!

Viltdata