Vilthägn

För att anlägga ett vilthägn krävs tillstånd från Länsstyrelsen, dels enligt miljöbalken för att uppföra hägnet och dels enligt jaktförordningen för att hålla vilt i hägnet. I jaktförordningen finns föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn och hur vilthägnet ska utformas. Hägnet ska även förprövas enligt djurskyddsförordningen.

För att uppföra och hålla vilt i hägn krävs olika tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd kan krävas

  • enligt miljöbalken
  • enligt jaktlagstiftningen
  • enligt djurskyddslagstiftningen (till exempel förprövning eller godkännande för offentlig förevisning)
  • enligt artskyddsförordningen (så kallade djurparkstillstånd)

Länsstyrelsen prövar lokaliseringens lämplighet bland annat med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Området ska dessutom vara tillgängligt för allmänheten även när vilthägnet är anlagt. Grindar, stättor och andra genomgångar måste finnas, så att allmänhetens tillträde underlättas, men också så att hägnet kan skötas rationellt. Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Tillstånd

Innan ansökan om tillstånd skickas in ska samråd med Länsstyrelsen och enskilt berörda hållas. Vid samrådet kan innehållet och omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen som ska ingå i tillståndsansökan diskuteras. Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och med vem samråd ska hållas anges i 6 kap. miljöbalken. För mer information kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Länsstyrelsen prövar lokaliseringens lämplighet bland annat med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Området ska dessutom vara tillgängligt för allmänheten även när vilthägnet är anlagt. Grindar, stättor och andra genomgångar måste finnas, så att allmänhetens tillträde underlättas, men också så att hägnet kan skötas rationellt. Om man avser att uppföra hägnet inom strandskyddsområde krävs särskilda skäl för lokaliseringen, se 7 kap. 18c § miljöbalken.

Enligt jaktförordningen får vilt hållas i vilthägn eller liknande anläggning endast efter tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Tillståndet får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt eller om anläggningen ger upphov till allvarlig hälsorisk.

Förprövning

Enligt djurskyddsförordningen ska hägn förprövas innan djur släpps in i hägnet. Närmare information om förprövning ges av veterinärenheten på Länsstyrelsen.

Särskilda bestämmelser

Om vilda däggdjur eller fåglar ska förevisas för allmänheten krävs även tillstånd av Länsstyrelsen enligt artskyddsförordningen och djurskyddsförordningen.

Vid import av djur gäller särskilda bestämmelser och speciellt tillstånd krävs från Jordbruksverket. Djur i hägn omfattas av djurskyddslagens bestämmelser. Jordbruksverket har utfärdat särskilda föreskrifter om hållning av dovhjort och kronhjort i vilthägn. Det finns även bestämmelser om hur och när djuren får transporteras. Även Livsmedelsverkets bestämmelser om hur kött ska hanteras, krav på slakterier med mera gäller för vilthägn.

Prövningsavgift

Prövningen enligt miljöbalken är avgiftsbelagd, i dagsläget 5 700 kronor. Avgiften ska betalas in till bankgiro 5327–1698 samtidigt som ansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Prövning enligt jaktförordningen är i detta fall avgiftsfri. Förprövning enligt djurskyddsförordningen är avgiftsfri. 

Blanketterna hittar du i boxen till höger på sidan.