Fiskevård

Syftet med fiskevården är att öka och förbättra fiskets avkastning och kvalitet. I detta ingår också skyddet av hotade fisk- och kräftarter liksom åtgärder som syftar till att bromsa utbredningen av fisk- och kräftsjukdomar.
fiskundersökning

Länsstyrelsen har som regeringens företrädare i Hallands län till uppgift att följa länets tillstånd och behov, verka för att nationella mål får genomslag och samordna länets intressen. Länsstyrelsen har exempelvis en viktig roll att fylla när det gäller att uppfylla de regionala miljömålen.

Länsstyrelsen fungerar också som sakkunnig och skall informera och vara rådgivare i fiskefrågor till allmänheten, organisationer och andra myndigheter.

Uppföljning av lax- och öringpopulationernas utveckling sker genom årliga elfisken i de flesta kustmynnande vattendrag och genom uppvandringskontroll med fiskräknare i Nissan vid Slottsmöllan.

Länsstyrelsen samlar även in fångstdata från sportfisket i de lax- och havsöringsförande vattendragen.

Du kan själv se aktuell uppvandring i Nissan här

 Film från fiskräknaren i Slottsmöllan

Länsstyrelsen följer upp  lax- och öringpopulationernas utveckling, bland annat genom uppvandringskontroll med fiskräknare i Nissan vid Slottsmöllan.

Du kan själv se aktuell uppvandring i Nissan