Fisketillsyn

Tillsyn och kontroll av att fiskeföreskrifterna efterlevs är viktigt för att skydda fiskbestånden och för att fisket skall ske på lika villkor för samtliga fiskande.

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att förordna fisketillsynsmän vars främsta uppgift är att kontrollera det kustnära fisket samt fisket i inlandsvatten. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige. Det är denna myndighet som ska se till att fisket följer de regler som, främst av biologiska skäl, har satts upp.

Fiskerikontroll associeras ofta med inspektion till sjöss eller landningskontroll i hamnarna men en stor del av arbetet består i att registrera och rimlighetsbedöma alla de uppgifter om fångster som fiskare och förstahandsmottagare skickar in. Fiskerikontroll omfattar en rad olika verksamheter och för att den ska vara så effektiv som möjligt samarbetar Havs- och vattenmyndigheten med flera andra svenska myndigheter. Exempelvis sköts inspektioner till sjöss av Kustbevakningen. Tullverket hanterar kontrollen i samband med import och export.

 

Varbergs fisketillsynsgrupp.