Ny och aktuell lagstiftning

All lagstiftning hittar ni på jordbruksverkets hemsida. Där hittar ni också alla checklistor för djurslagen som länsstyrelsen använder vid en kontroll. Länk finns längst ner på sidan.

Regler gällande hästpass

Alla hästar inom EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Från och med den 1 januari 2016 börjar hästpassförordning från EU att gälla. Detta innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering av hästar.

Här kan du få information om hästpass.

Lantbruksdjur

Jordbruksverket har ändrat i reglerna för vissa lantbruksdjur. Vissa bestämmelser har behövt bli tydligare och ändras för att säkerställa en bra djurvälfärd. Reglerna trädde i kraft 1 november 2014.

För nötkreatur:

 • alla nötkreatur, oavsett ålder, ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett
 • kravet på hur mellanväggen i ensamboxar för kalvar ska vara utformade tas bort och ersätts med allmänna råd
 • det blir regler om hur kalvar som hålls individuellt i hydda får hållas
 • stallar där kalvar hålls tillsammans med kor inte behöver ha larm om nödventilationen fungerar automatiskt
 • det blir nya minimimått för små husdjursraser, till exempel Dexter

Bete och utevistelse

Från och med 15 maj 2016 gäller förenklade betesregler för dig som håller nötkreatur. Här kan du se vad de nya reglerna innebär.

Viktig information angående ändring av lagstiftning för er som håller uppbundna tjurar/stutar!

Från och med 1 augusti 2017 är det inte längre tillåtet att hålla handjur uppbundna. Detta gäller samtliga handjur, både tjurar och stutar. Sedan tidigare är det inte tillåtet att hålla kalvar uppbundna.

Tänk på att i god tid skicka in eventuell förprövning om ombyggnation är aktuellt. Handläggningstiden på förprövningar är ca 8 veckor efter att ansökan är komplett. Eftersom lösdrift leder till en bättre djurvälfärd kan du söka investeringsstöd för att bygga om dina stallar. Här kan du läsa mer om hur du söker investeringsstöd.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.; 2010:15 saknr L100  

2kap 2 § Handjur som är mer än sex månader gamla ska hållas i lösdrift efter den 1 augusti 2017.

3 § Kalvar får inte hållas bundna

För gris:

 • dagsljus och belysning
 • larm i grisstallar
 • hygien i digivningsboxar
 • nya måttföreskrifter för boxar med stora suggrupper
 • nya föreskrifter för boxar med foderliggbås

För fjäderfä:

 • dagsljuset ska vara jämnt fördelat i stora stallar
 • i de fall dagsljuset skapar problem för djuren, får artificiellt ljus som uppfyller vissa krav användas
 • belysningen ska ge ett ljus som är flimmerfritt (flimmerfrekvens på minst 120 Hz)
 • kravet på mekanisk utgödsling slopas för slaktkycklingföräldrar i de fall då det gödseldränerande golvet (spalten) är en mindre del av den totala golvytan samt att
 • även unghöns i bur ska ha tillgång till strö och sittpinnar

Aktuell lagstiftning

Lagstiftning gällande djur.

Checklistor för djurskyddskontroll.