Rödlistade arter

Många växt- och djurarter är hotade som en effekt av markanvändning, försurning, övergödning m.m. Den nationella rödlistan redovisar vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige. I Halland finns 1340 arter med på rödlistan, 582 av dessa är hotade.
nålginst

Exempel på hotade arter i Halland är sandödla, stinkpadda, fältpiplärka, pilgrimsfalk, flodkräfta, nålginst och pigghaj. Rödlistan revideras var femte år, senast i april 2015. Mer om rödlistan finns på Artdatabankens webbplats.

Rödlistade arters förekomst

Länsstyrelsen använder rödlistade arters förekomst som underlag för att till exempel identifiera värdefulla naturområden, ge råd om skötsel av jordbruksmark samt att bedöma möjligheter och risker med planerade verksamheter, så att dessa om möjligt kan genomföras utan att hotade arter skadas.

Länsstyrelsen lagrar data om arters förekomst i två olika databaser:

  • Artportalen - webbaserad databas som är tillgänglig för allmänheten, och som drivs av Naturvårdsverket och Artdatabanken. Klicka här för manual och mer information om artportalen.
  • Länsstyrelsens artdatabas - innehåller främst äldre fynd, sedan en stor mängd data förts över till Artportalen år 2010.

Läs mer

Hur gör jag för att få information om rödlistade arters förekomst?

Hur gör jag för att rapportera fynd av arter?

Åkerogräs hotas av utrotning

Dvärgjohannesört och grusnejlika är två arter som hotas av utrotning
Läs mer om vad du kan göra.