Fridlysta växter och djur

En växt- eller djurart kan fridlysas med hjälp av miljöbalken om det finns en risk att den utsätts för hot som insamling, plundring eller storskalig plockning. En art kan vara fridlyst i hela eller i delar av landet beroende på om det är Naturvårdsverket eller länsstyrelsen som har fattat beslutet.
Sandödla är precis som övriga grod- och kräldjur fridlyst i Sverige.

Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad - man får inte plocka, fånga, döda, ta hem eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Det är heller inte tillåtet att samla in fågelägg eller att skada bon. I vissa fall kan fridlysningen innebära att det är förbjudet att gräva upp eller plocka en växtart för försäljning, men att det är tillåtet att plocka en bukett till sig själv. Liljekonvalj är i Halland ett exempel på en sådan växt.

Skäl till fridlysning

Fridlysningsbestämmelserna finns i 8 kapitlet i miljöbalken och används i första hand om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring. En art kan till exempel fridlysas om den riskerar att försvinna på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten. Vissa hotade arter är inte intressanta för allmänheten, men så sällsynta att enstaka insamlingar av samlare eller specialister kan skada populationen allvarligt. Även arter som är relativt vanliga kan behöva skydd om de är föremål för omfattande plockning eller uppgrävning. Detta gäller framförallt några av de tidiga vårblommorna, till exempel blåsippa och gullviva, som särskilt i närheten av tätorter lokalt kan bli utrotade. Brott mot bestämmelserna kan medföra böter eller fängelse.

Länsstyrelsen kan ge dispens

Dispens från fridlysningsföreskrifter kan i särskilda fall medges främst för insamling för dokumentering, forskning och utbildning eller senare utplantering. Ansökan om dispens ska lämnas in till länsstyrelsen. Ytterligare bestämmelser om artskydd finns under sidan Handel med vilda djur och växter / Artskydd.

Fler än 300 arter i hela landet

Beslut om fridlysning fattas normalt av landets länsstyrelser, som får fridlysa arter inom det egna länet. Många arter är därför bara fridlysta i vissa delar av landet. Sammanlagt är över 300 växt- och djurarter fridlysta i hela landet. Alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) är fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905), med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter. Även alla vilda arter av grodor, ödlor och ormar är fridlysta i hela landet. Fridlysningsföreskrifterna samt de fridlysta arterna i bokstavsordning finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd NFS (1999:7). Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Nedan följer en lista på fridlysta arter i Halland.

liljekonvalj

Kärlväxter

 

Backsippa Pulsatilla vulgaris
Cypresslummer Lycopodium complanatum ssp. Chamaecyparissus
Dvärgjohannesört Hypericum humifusum
Flytsvalting Luronium natans
Glansbräken Asplenium adiantum-nigrum
Hedblomster Helichrysum arenarium
Hjorttunga Asplenium scolopendrium
Höstlåsbräken Botrychium multifidum
Kalvnos Misopates orontium
Klockgentiana Gentiana pneumonanthe
Knippnejlika Dianthus armeria
Knölvial Lathyrus tuberosus
Krypfloka Apium inundatum
Marrisp Limonium vulgare
Martorn Eryngium maritimum
Mosippa Pulsatilla vernalis
Murgrönsmöja Ranunculus hederaceus
Nålginst Genista anglica
Nålkörvel Scandix pecten-veneris
Ostronört Mertensia maritima
Praktnejlika Dianthus superbus
Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium
Sandmålla Atriplex laciniata
Sandnejlika Dianthus arenarius
Storfryle Luzula sylvatica
Stor sandlilja Anthericum liliago
Tysk ginst Genista germanica
Västkustros Rosa elliptica
 

Kärlväxter som är särskilt fridlysta i Halland

 

Blåsippa Hepatica nobilis
Engelsk fetknopp Sedum angelicum
Fältsippa Pulsatilla pratensis
Gullviva Primula veris
Idegran Taxus baccata
Kransrams Polygonatum verticullatum
Liljekonvalj Convallaria majalis
(fridlysningen av liljekonvalj gäller endast för uppgrävning och plockning i kommersiellt syfte)
 

Mossor

 

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis
Hårklomossa Dichelyma capillaceum
Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus
Skirmossa Hookeria lucens
Vedkvastmossa Dicranum viride
 

Lavar

 

Getlav Flavoparmelia caperta
 

Svampar

 

Igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus
Saffransticka Aurantioporus croceus
 

Kräldjur

 

Hasselsnok Coronella austriaca
Huggorm Vipera berus
Snok Natrix natrix
Kopparödla Anguis fragilis
Sandödla Lacerta agilis
Skogsödla Lacerta vivipara
 

Groddjur

 

Mindre vattensalamander Triturus vulgaris
Större vattensalamander Triturus cristatus
Vanlig padda Bufo bufo
Stinkpadda Bufo calamita
Åkergroda Rana arvalis
Vanlig groda Rana temporaria
 

Ryggradslösa djur

 

Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus
Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus
Ekoxe Lucanus cervus
Läderbagge Osmoderma eremita
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhina pectoralis
Grön mosaiktrollslända Aeshna viridis
Bred kärrtrollslända Leucorrhina caudalis
Svartfläckig blåvinge Maculinea arion
Flodpärlmussla Margaritifera margatritifera
Tjockskalig målarmussla Unio crassus

 

Fåglar och däggdjur

Alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) är fredade enligt jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905), med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter.